Tax & Accounts

KKLW Tax & Accounting Sp. z o.o. jest spółką doradztwa podatkowego, której wspólnicy posiadają ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w międzynarodowych kancelariach prawnych. Dlatego wiemy doskonale, jakich standardów oczekują nasi klienci. Jednocześnie, jako niezależna firma doradztwa podatkowego, możemy zaproponować wyjątkowe, indywidualne podejście do każdego klienta oraz obsługę od A do Z.

Jako podmiot wpisany do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego, oferujemy również usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych. W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych proponujemy Państwu kompleksową usługę, na którą składają się nie tylko typowe usługi księgowe i kadrowo – płacowe ale również bieżącą obsługa podatkowa związana z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, w ramach jednej miesięcznej opłaty.

KKLW Tax & Accounting jest podmiotem wpisanym do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania usług doradztwa podatkowego pod numerem 638, na podstawie decyzji Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr KRDP/KOZEW/WPO/2/20.

Postępowanie podatkowe i kontrole podatkowe

 

 • Reprezentowanie klienta w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed organami podatkowymi I i II instancji;
 • Analiza dokumentacji klienta w aspekcie dowodowym;
 • Przygotowywanie wniosków dowodowych oraz uczestniczenie w czynnościach dowodowych;
 • Przygotowywanie pism w postępowaniu podatkowym;
 • Przygotowywanie wyjaśnień i zastrzeżeń do protokołu kontroli podatkowej;
 • Przygotowywanie odwołań od decyzji podatkowych;

Postępowanie przed sądami administracyjnymi

 

 • Reprezentowanie klienta w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • Przygotowywanie skarg od decyzji organów podatkowych II instancji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego;
 • Przygotowywanie skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 • Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym;

Ceny transferowe

 • Szczegółowa weryfikacja transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane, mająca na celu określenie ryzyk w zakresie cen transferowych;
 • Opracowywanie i wdrażanie polityki cen transferowych;
 • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych, obejmujących przedstawienie informacji spełniającej wymogi ustawowe, w tym: sporządzanie dokumentacji lokalnej obejmującej analizę porównawczą (tzw. „benchmarking”), sporządzanie dokumentacji grupowej („master file”) oraz informacji o grupie podmiotów („country-by-country reporting”);
 • Doradztwo oraz prowadzenie procesu uzyskania tzw. Uprzedniego Porozumienia Cenowego („APA”).

Podatek Dochodowy od osób prawnych

 

 • Planowanie podatkowe;
 • Weryfikacja skutków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w związku z nabywaniem, sprzedażą oraz podziałem spółek;
 • Weryfikacja wydatków w aspekcie ich kwalifikacji jako stanowiących koszt uzyskania przychodów;
 • Analiza struktur dłużnych z uwzględnieniem przepisów w zakresie tzw. cienkiej kapitalizacji;
 • Sporządzanie dedykowanych przeglądów podatkowych;
 • Analiza skutków podatkowych transakcji i struktur transgranicznych;
 • Weryfikacja działalności klienta w innych jurysdykcjach z uwzględnieniem ryzyka istnienia zakładu w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • Weryfikacja zakresu działalności spółki zagranicznej klienta w aspekcie jej rezydencji podatkowej.

Podatek Dochodowy od osób fizycznych

 

 • Doradztwo w zakresie optymalnych struktur zatrudniania i wynagradzania personelu (struktury polskie oraz międzynarodowe);
 • Szczegółowa weryfikacja rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń pracowników oraz osób współpracujących z pracodawcami, mająca na celu określenie ryzyk oraz opracowanie optymalnych struktur;
 • Doradztwo związane z delegowaniem polskich pracowników za granicę oraz zatrudnianiem osób zagranicznych w Polsce;
 • Rozliczenia roczne dla osób zagranicznych wykonujących pracę w Polsce oraz Polaków pracujących za granicą;
 • Doradztwo w zakresie programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej.

Przejęcia, połączenia, podziały oraz przekształcania spółek

 

 • Przygotowanie strukturyzacji podatkowej w zakresie nabywania spółek, sprzedaży spółek i ich podziału;
 • Przygotowanie strukturyzacji podatkowej dla wspólników (osób fizycznych) zbywanych spółek;
 • Przeprowadzenie badania podatkowego celem ustalenia obszarów, gdzie występuje ryzyko podatkowe w nabywanej spółce (tax due dilligence);
 • Przeprowadzenie analizy podatkowej w zakresie wydzielenia w spółce zorganizowanych części przedsiębiorstwa i przeniesieniu ich na inne podmioty wskutek podziału spółki;
 • Ocena podatkowa umów nabycia udziałów w spółkach (SPA);
 • Przygotowanie niezbędnych wniosków o uzyskanie interpretacji podatkowych związanych z procesami podziału, połączenia, nabycia i przekształcenia

Podatek od towarów i usług (VAT)

 

 • Szczegółowa weryfikacja transakcji w odniesieniu do obowiązujących przepisów w zakresie podatku od towarów i usług;
 • Bieżące doradztwo w zakresie podatku od towarów i usług;
 • Sporządzanie dedykowanych przeglądów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług;
 • Opracowywanie polityki zarządzania ryzykiem w zakresie podatku od towarów i usług, w tym optymalizacja transakcji w ramach struktur międzynarodowych;
 • Reprezentowanie klientów w zakresie postępowań podatkowych dotyczących zwrotu nadwyżki podatku naliczonego;
 • Pomoc w zakresie odzyskiwania podatku od towarów i usług zapłaconego przez podmioty zagraniczne w Polsce, jak również podatku od wartości dodanej zapłaconego przez podmioty polskie za granicą.

Podatek akcyzowy

 

 • Szczegółowa weryfikacja transakcji w odniesieniu do obowiązujących przepisów w zakresie podatku akcyzowego (nasze analizy mogą dotyczyć całej działalności klienta podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub obejmować tylko  wybrane obszary; po rozpoznaniu sytuacji wdrażamy skuteczne narzędzia zarządzania ryzykiem w zakresie podatku akcyzowego);
 • Obsługa formalności związanych z podatkiem akcyzowym (asysta lub zastępstwo w zakresie dopełniania obowiązków przewidzianych przepisami prawa dla podmiotów zajmujących się produkcją i obrotem wyrobów objętych podatkiem akcyzowym, wdrażanie procedur wewnętrznych ułatwiających prawidłowe prowadzenie dokumentacji i rozliczanie podatku akcyzowego).

Cło

 

 • Bieżące doradztwo w zakresie klasyfikacji taryfowej, wartości celnej towarów, pochodzenia towarów, procedur celnych, kontyngentów i zawieszeń;
 • Reprezentowanie klienta w postępowaniu celnym (pomoc w trakcie prowadzonych przez organy celne czynności kontrolnych, a po zakończeniu kontroli przygotowanie zastrzeżeń do protokołu i wyniku kontroli, przygotowanie odwołań od decyzji organu celnego pierwszej instancji i reprezentowanie w trakcie postępowania przed organem drugiej instancji);
 • Postępowanie antydumpingowe (analiza sytuacji klienta oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia postępowania zmierzającego do ustanowienia dodatkowych środków ochronnych przed przywozem towarów spoza UE, przygotowanie odpowiednich wniosków oraz dokumentów w trakcie procedury uzyskania zwrotu cła antydumpingowego lub wyrównawczego, uzyskanie zawieszenia lub zwolnienia z konieczności uiszczania cła antydumpingowego lub wyrównawczego);
 • Customs compliance (przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszeń celnych, weryfikacja dostarczonej dokumentacji pod kątem prawidłowego dokonania zgłoszenia celnego, uczestnictwo w badaniu towarów i pobieraniu ich próbek przed dokonaniem zgłoszenia celnego, odbieranie w imieniu Klienta dopuszczonych do obrotu towarów po ich zwolnieniu przez organy celne, przygotowanie niezbędnych dokumentów i dokonywanie zgłoszenia deklaracji statystycznej Intrastat);
 • Przeprowadzenie analizy klasyfikacyjnej oraz określenie prawidłowej wartości celnej importowanych maszyn i urządzeń, optymalne zaplanowanie przywozu towarów do Polski z uwzględnieniem możliwości skorzystania z procedur gospodarczych, ewentualnych ulg i zwolnień, pomoc w wyborze oraz negocjacjach kontraktu pomiędzy inwestorem a agencją celną, zaplanowanie i pomoc we wdrożeniu optymalnych scenariuszy importu i eksportu towarów po rozpoczęciu działalności produkcyjnej w Polsce).

Prowadzenie księgowości

 

 • Ewidencjonowanie bieżących operacji gospodarczych;
 • Kontrolowanie dokumentów pod względem formalnym a w razie potrzeby natychmiastowe przekazywanie Spółce informacji o brakach lub wadach otrzymanej dokumentacji;
 • Kontrola rozliczeń delegacji;
 • Kontrola operacji gotówkowych;
 • Kontrola rozliczeń operacji przy użyciu kart kredytowych;
 • Wystawianie not korygujących;
 • Prowadzenie rozliczeń rozrachunków z kontrahentami;
 • Prowadzenie rozliczeń operacji na rachunkach bankowych złotówkowych oraz walutowych;
 • Prowadzenie transakcji międzynarodowych (w skład tej usługi wchodzą też rozliczenia wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw – deklaracje VAT –EU, import oraz eksport poza Unię Europejską);
 • Prowadzenie rejestru środków trwałych i planu amortyzacji;
 • Rozliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy;
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych wymaganych przepisami;
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami podatkowymi i kontrolnymi (za wyjątkiem reprezentowania Zleceniodawcy w trakcie postępowania podatkowego oraz przed sądami administracyjnymi.  Te usługi będą przedmiotem odrębnej oferty w ramach czynności doradztwa podatkowego, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, czynności w tym zakresie nie wchodzą w zakres usług rozumianych jako prowadzenie ksiąg rachunkowych);
 • Współpraca z audytorami.

Sprawozdania finansowe

 

Sporządzanie sprawozdań finansowych na dzień zakończenia roku obrotowego oraz na dowolnie wybrany termin, obejmujących:

 • wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 • rachunek zysków i strat;
 • bilans;
 • informacja dodatkowa;
 • rachunek przypływów pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 

Obsługa kadrowo – płacowa

 

 • Rozliczanie umów o dzieło i umów zlecenia rezydentów i nierezydentów podatkowych w Polsce;
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników;
 • Informowanie o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • Przygotowywanie skierowań na badania lekarskie wstępne i okresowe;
 • Wyliczanie i kontrolowanie przysługujących dni urlopowych;
 • Przygotowywanie zaświadczeń o zarobkach;
 • Sporządzanie świadectw pracy;
 • Ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie urlopów i prowadzenie ewidencji urlopowej;
 • Przygotowywanie listy płac osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę;
 • Rozliczanie należnych wynagrodzeń za okres choroby i zasiłków z ubezpieczenia społecznego płatnych przez pracodawcę, prowadzenie dokumentacji zasiłkowej;
 • Rozliczanie wynagrodzenia z tytułu: nadgodzin, ekwiwalentów i odpraw wynikających z przepisów prawa.
 • Sporządzanie informacji o wysokości kwot wynagrodzeń do wypłaty;
 • Sporządzanie pasków wynagrodzeń;
 • Sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • Sporządzanie miesięcznych informacji i przelewów kwot podatków (PIT4R, PIT8A) oraz składek ZUS do zapłaty za dany okres;
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS (DRA, RCA, RZA, RSA);
 • Sporządzanie deklaracji rocznych podatku od osób fizycznych (PIT4R, PIT8AR, PIT11);
 • Elektroniczne przesyłanie dokumentów do ZUS i Urzędów Skarbowych;
 • Reprezentowanie przed Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (za wyjątkiem reprezentowania Zleceniodawcy w trakcie postępowania podatkowego oraz przed sądami administracyjnymi, te usługi będą przedmiotem odrębnej oferty w ramach czynności doradztwa podatkowego, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy o doradztwie podatkowym, czynności w tym zakresie nie wchodzą w zakres usług rozumianych jako prowadzenie ksiąg rachunkowych);
 • Obsługa kontroli Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl