Aktualności
2021
23.06.2021
Ogłoszenie syndyka

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Tomasza Hołubiec sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty, udział w wysokości ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 39 / 10, o powierzchni 0,0692 ha, zlokalizowanej w miejscowości Nowe Iganie, powiat Siedlecki, dla której Sąd Rejonowy w Siedlcach, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SI1A/00106800/1 za cenę nie mniejszą niż kwota oszacowania, tj. 1.846,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2021 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 22 378 26 14 lub mailowo upadłości@warp.com.pl.

20.06.2021
Ogłoszenie syndyka

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej Ewy Hołubiuk sprzeda z wolnej ręki, w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty udział w wysokości 36 / 60 w prawie nieruchomości gruntowej niezabudowanej o pow. 573 m2 położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Aleja Jana Pawła II (działka oznaczona nr ewid. 2576/5), dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr LU1B/00063966/9 za cenę nie mniejszą niż kwota oszacowania, tj. 42.120,00 zł. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2021 r. osobiście (w godzinach pracy kancelarii syndyka) lub listem poleconym na adres kancelarii syndyka ul. Twarda 2, 00-105 Warszawa. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. +48 378 26 14 lub mailowo upadłości@warp.com.pl.

18.06.2021
Sukces praktyki procesowej Kancelarii KKLW

Z przyjemnością dzielimy się z Państwem kolejnym sukcesem praktyki procesowej KKLW w sporze ze skargi pauliańskiej, w której reprezentowaliśmy pozwanego — jednego z wiodących ubezpieczycieli. Syndyk masy upadłości pozwał naszego Klienta o uznanie za bezskuteczną czynności spełnienia przez upadłego świadczenia na rzecz naszego Klienta w wyniku ważnego zobowiązania. W toku procesu wykazaliśmy, iż nie zostały spełnione przesłanki umożliwiające uwzględnienie powództwa ze skargi pauliańskiej. Sąd w całości przychylił się do naszej argumentacji i ostatecznie oddalił powództwo syndyka. Projekt nadzorował partner Przemysław Wierzbicki we współpracy z senior associate Martą Ewiak-Kawecką.

25.05.2021
Sukces praktyki procesowej Kancelarii KKLW

Z przyjemnością informujemy o istotnym sukcesie praktyki procesowej KKLW w sprawie karnej wszczętej przeciwko wspólnikom i członkom zarządu dwóch spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z transakcjami przeniesienia pomiędzy danymi spółki pakietu wierzytelności, w korelacji czasowej z orzeczeniem sądowym, które mogło być postrzegane jako prowadzące do niewypłacalności jednej z nich. Projekt nadzorował partner  Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Stanisław Wiśniewski. 

18.05.2021
Zespół KKLW doradzał jednej z gmin w zakresie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, a także przepisów o pomocy publicznej

Prawnicy KKLW doradzali jednej z gmin w zakresie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, a także przepisów o pomocy publicznej w związku z potencjalną transakcją nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) podmiotu znajdującego się w upadłości likwidacyjnej, który jest jednocześnie objęty ryzykiem niedozwolonej pomocy publicznej. Sprawa jest o tyle ciekawa, że gmina jest wspólnikiem upadłego przedsiębiorstwa. Kluczowe były w tym przypadku odpowiedzi na pytania: czy gmina w ogóle może przystąpić do przetargu, a także czy istnieje ryzyko uznania, że doszłoby w wyniku nabycia ZCP do transferu korzyści na rzecz gminy, co mogłoby oznaczać nałożenie na nabywcę obowiązku zwrotu niedozwolonej pomocy publicznej. Należy pamiętać, że w oparciu o orzecznictwo TSUE można ustalić takie warunki transakcji, które pozwalają na znaczne zminimalizowanie ryzyka transferu korzyści. Projekt nadzorował partner Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Paweł Chmieliński przy wsparciu senior associate Kamili Cebelińskiej. 

28.04.2021
Sukces praktyki procesowej Kancelarii KKLW

Z radością informujemy o kolejnym sukcesie praktyki procesowej KKLW w sporze dotyczącym gwarancji bankowej. Nasz przeciwnik procesowy pozwał naszego Klienta — jeden z wiodących na polskim rynku banków — o zwrot kwoty wypłaconej beneficjentowi z tytułu gwarancji bankowej. Powód wskazał, że wypłata z gwarancji została dokonana niezgodnie z warunkami formalnymi gwarancji, albowiem w ocenie powoda doszło do nieprawidłowego poświadczenia przez bank podpisów na żądaniu zapłaty. Sytuacja była o tyle specyficzna, iż bank beneficjenta, który zgodnie z gwarancją miał poświadczyć podpis na żądaniu zapłaty, był jednocześnie gwarantem. Mimo zarzutów powoda w stosunku do naszego Klienta, Sąd Okręgowy w Warszawie oraz Sąd Apelacyjny W Warszawie w całości podzieliły stanowisko przedstawione przez prawników kancelarii KKLW, oddalając powództwo, a następnie apelację powoda. Projekt nadzorował partner Przemysław Wierzbicki oraz senior associate Marta Ewiak-Kawecka.

03.03.2021
Publikacja książki "Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie"

Z przyjemnością informujemy, iż w styczniu 2021 r. ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer publikacja przygotowana przez prawników kancelarii KKLW Legal pod tytułem " Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe w praktyce i orzecznictwie". Publikacja ma wyjątkowo praktyczny charakter — bazuje na doświadczeniach zawodowych autorów, którzy od lat mają bieżący kontakt z gwarancjami bankowymi i ubezpieczeniowymi — obsługując wystawców i beneficjentów gwarancji największych banków i towarzystw ubezpieczeniowych, a także uczestnicząc w licznych sporach sądowych na tym tle (także przed Sądem Najwyższym) nie tylko na gruncie prawa polskiego, ale według standardu międzynarodowego URDG. Szczegóły na temat publikacji dostępne na gwarancje.eu.

04.02.2021
Zespół KKLW Legal doradzał i przeprowadził restrukturyzację przedsiębiorcy z branży odnawialnych źródeł energii

Kancelaria KKLW z sukcesem doradzała i przeprowadziła restrukturyzację przedsiębiorcy z branży odnawialnych źródeł energii. Sąd restrukturyzacyjny zatwierdził układ przyjęty jednogłośnie przez wierzycieli w postępowaniu o zatwierdzenie układu. Głos za układem oddał między innymi znaczący wierzyciel publiczny. Charakter tego podmiotu oraz rodzaj wierzytelności uzasadniał zaproponowanie odrębnej kategorii układowej opartej o metodę dochodową z zastosowaniem określonych reguł spłaty tych wierzytelności, co w rezultacie pozwoliło na kontynuację spłaty zadłużenia bez konieczności umarzania należności głównych i ubocznych. Przeprowadzone postępowanie restrukturyzacyjne jest jednym z nielicznych przykładów wykorzystania konstrukcji układu dochodowego, a dodatkowo pozwoliło na pogodzenie interesów dłużnika i wierzycieli, których łączna kwota wierzytelności wynosiła ok. 4 mln. złotych. Projekt nadzorował partner — Przemysław Wierzbicki oraz senior associate — Paweł Chmieliński przy wsparciu senior associate — Kamili Cebelińskiej i associate — Marceliny Serockiej.

13.01.2021
Kancelaria KKLW rozpoczęła współpracę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy współpracę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w ramach świadczenia stałej i kompleksowej obsługi prawnej. W zakresie obsługi mieszczą się wszelkie sprawy związane z działalnością, w tym związane z gospodarką nieruchomościami, infrastrukturą oraz procesem projektowania. Inwestycja ma na celu zbudowanie zespołu budynków (budynek Muzeum oraz budynek TR Warszawa). Budynki będą zlokalizowane po północnej stronie placu Defilad od strony ulicy Marszałkowskiej w Warszawie. Zespół naszych ekspertów, pod kierownictwem partnera Przemysława Wierzbickiego oraz senior associate Macieja Łysakowskiego, wesprze Muzeum Sztuki Nowoczesnej w kompleksowym zaprojektowaniu optymalnego modelu biznesowego dla jego działalności. Cieszymy się, że kolejny Klient docenił wieloletnie doświadczenie prawników naszej kancelarii i to właśnie nam zdecydował się powierzyć realizację tych niezwykle istotnych zadań. 

2020
18.12.2020
Kancelaria KKLW Legal doradzała grupie kapitałowej Cargill w przeprowadzeniu konsolidacji spółek

Kancelaria KKLW Legal doradzała grupie kapitałowej Cargill w przeprowadzeniu konsolidacji spółek wchodzących w skład grupy Konspol, która jest częścią grupy kapitałowej Cargill. Zespół KKLW Legal zapewnił kompleksowe doradztwo prawne na rzecz klienta, obejmujące przygotowanie dokumentacji połączenia spółek, w tym dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Obsługę projektu nadzorował partner Michał Kurzyński, wykonywali ją senior associate Mariusz Domagała oraz associate Wiktor Kulewicz.

Cargill jest globalnym liderem w sektorach rolnictwa, produkcji żywności i przetwórstwa spożywczego. Firma prowadzi działalność od ponad 153 lat, pracując z klientami w ponad 125 krajach. Koncern Cargill na początku 2019 roku sfinalizował transakcję nabycia Grupy Konspol, poszerzając tym samym asortyment oferowanych produktów i usług.

14.12.2020
Kancelaria KKLW Legal doradzała w procesie nabycia portfela projektów fotowoltaicznych

Kancelaria KKLW Legal doradzała jednemu z wiodących funduszy działającemu w sektorze energii odnawialnej, w procesie nabycia projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 23 MW. Zespół KKLW Legal zapewnił kompleksowe doradztwo transakcyjne na rzecz klienta, obejmujące badanie due diligence oraz negocjacje dokumentów transakcyjnych.

Obsługę transakcji nadzorował partner Michał Kurzyński, wykonywali ją senior associate Mariusz Domagała, associate Bartłomiej Wietrzychowski oraz associate Wiktor Kulewicz.

06.11.2020
Zespół KKLW doradzał spółce Arup Polska Sp. z o.o. w zakresie zamówień publicznych

Z radością informujemy, iż prawnicy KKLW doradzali Spółce Arup Polska Sp. z o.o. w zakresie zamówień publicznych w przetargu prowadzonym przez Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. na wsparcie techniczne w zakresie ochrony środowiska naturalnego związane z budową i funkcjonowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz przedsięwzięciami powiązanymi funkcjonalnie i technologicznie. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nasz Klient uzyskał istotne zamówienie publiczne. Cieszymy się, że w ramach naszej praktyki w zamówieniach publicznych, kolejny raz mogliśmy przyczynić się do sukcesu naszego Klienta. 

30.10.2020
KKLW stworzyła pierwszego w Polsce Chatbota dotyczącego upadłości konsumenckiej

Czas pandemii COVID-19 to z jednej strony czas, gdzie osobom poszukującym porady prawnej trudno spotkać się z prawnikiem osobiście, a jednak jest to czas kryzysu gospodarczego, który powoduje, że wielu małych przedsiębiorców oraz konsumentów zastanawia się, na ile poważne są ich kłopoty finansowe. Dlatego niezmiernie miło nam poinformować, iż stworzyliśmy Chatbota — Adama Pomocnego, który pomoże takim osobom w uzyskaniu szybkiej i rzetelnej odpowiedzi na ich pytania związane z upadłością konsumencką. Jest to jeden z pierwszych botów tekstowych na rynku, który automatycznie obsłuży wszystkich potencjalnie zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej. Cieszymy się bardzo, że udało się nam stworzyć we współpracy z inicjatywą Nowy Wymiar Prawa wyjątkowe narzędzie i mamy nadzieję, że skutkiem działania naszego chatbota będzie skuteczne wsparcie tysięcy osób, które teraz zmagają się z problemem długów, a nie mają odwagi lub wiedzy by sięgnąć po upadłość konsumencką.

13.10.2020
Mec. Przemysław Wierzbicki dołączył do Rady Programowej United Nations Global Compact Network Poland

Z radością informujemy Państwa o dołączeniu adw. Przemysława Wierzbickiego do Rady Programowej United Nations Global Compact Network Poland. Organizacja ta jest ważną agendą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i skupia się na takich obszarach jak: prawa człowieka, ochrona środowiska czy walka z nierównościami na tle rasy i płci. Mecenas Przemysław Wierzbicki będzie merytorycznie wspierał wszelkie działania Rady obejmujące m.in. tworzenie raportów, analiz oraz inicjatyw mających na celu osiągnięcie Celów Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonych przez ONZ. Cieszymy się bardzo, iż nasza praktyka związana z ochroną środowiska została zauważona i doceniona, także przez United Nations Global Compact. 

24.09.2020
Uproszczone Postępowanie Restrukturyzacyjne

UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

 • inaczej nazywane uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym;
 • zostało wprowadzone przez przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 4.0 (ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz. U. z 2020 r., poz. 1086)

ZALETY POSTĘPOWANIA

 • ochrona dłużnika przez okres 4 miesięcy;
 • możliwość przeprowadzenia restrukturyzacji z ograniczonym udziałem sądu;
 • dodatkowe zapewnienie ochrony dłużnikowi przed egzekucją czy rozwiązaniem ważnych umów;
 • ograniczenie uprawnień dłużnika związanych z zarządzaniem majątkiem;
 • możliwość zdalnego Zgromadzenia Wierzycieli.

ETAPY POSTĘPOWANIA

 1. Zawarcie umowy z doradcą restrukturyzacyjnym
 • warunkiem przeprowadzenia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie umowy o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu z wybranym prze dłużnika doradcą restrukturyzacyjnym;
 • doradca restrukturyzacyjny pełni funkcję nadzorcy układu, który kontroluje czynności dłużnika oraz zapewnia sprawny i zgodny z przepisami przebieg postępowania.

 

 1. Zamieszczenie obwieszczenia w MSiG o rozpoczęciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego
 • data publikacji formalnie stanowi dzień rozpoczęcia uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego (dzień otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu),
 • z dniem opublikowania obwieszczenia postępowania egzekucyjne ulegają zawieszeniu z mocy prawa,
 • niedopuszczalne staje się wszczęcie nowego postępowania egzekucyjnego oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, 
 • dłużnik uzyskuje ochronę przed wypowiedzeniem m.in. umowy najmu, dzierżawy, kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, czy umów rachunku bankowego, poręczeń, gwarancji lub akredytyw.

 

 1. Zgromadzenie Wierzycieli
 • głosowanie nad układem na zgromadzeniu wierzycieli (w miejsce lub obok zbierania głosów w trybie korespondencyjnym);
 • oddanie głosu na zgromadzeniu wierzycieli może zostać przeprowadzone z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, w szczególności transmisji w czasie rzeczywistym;
 • do przyjęcia układu wymagana jest większość osobowa (więcej niż połowa wierzycieli) oraz większość kapitałowa (co najmniej 2/3 wszystkich wierzycieli).

 

 1. Złożenie wniosku do Sądu
 • dłużnik składa wniosek o zatwierdzenie układu załączając do niego zebrane karty o głosowania oraz dowód ich wysłania, a także sprawozdanie nadzorcy układu.

 

 1. Zatwierdzenie układu przez Sąd
 • odmowa zatwierdzenia układu oznacza niepowodzenie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, przy czym orzeczenie sądu restrukturyzacyjnego podlega zaskarżeniu;
 • prawomocne zatwierdzenie układu oznacza zaś, że układ nie narusza prawa, a zatem może być wykonywany przez dłużnika.
15.09.2020
Zespół KKLW wspierał klienta przy otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

Uprzejmie informujemy, iż Sąd restrukturyzacyjny otworzył przyspieszone postępowanie układowe wobec spółki z branży pożyczkowej, której w procesie restrukturyzacji doradzali prawnicy Kancelarii KKLW. Doradztwo obejmowało w szczególności wsparcie w wyborze odpowiedniego środka restrukturyzacyjnego, uwzględniającego zarówno specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę jak również jej strukturę zadłużenia. Otwarcie przyspieszonego postępowania układowego stanowi pierwszy krok na drodze do zawarcia układu z wierzycielami i restrukturyzacji zobowiązań. Towarzyszy mu m.in. zawieszenie postępowań egzekucyjnych dotyczących wierzytelności, które z mocy prawa są objęte układem, a także zakaz wszczynania nowych postępowań egzekucyjnych co do tych wierzytelności. Powyższe okoliczności znacząco zwiększają szansę na przeprowadzenie skutecznej restrukturyzacji zadłużenia przedsiębiorcy, który popadł w kłopoty finansowe oraz na uniknięcie ogłoszenia jego upadłości. Cieszymy się, że możemy wspierać kolejnych przedsiębiorców w walce o poprawienie płynności finansowej w tym niezwykle trudnym dla gospodarki czasie. 

21.08.2020
Sukces KKLW w sprawie orzeczenia zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Okręgowy w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy w sprawie o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej toczącej się przeciwko klientowi Kancelarii uwzględnił apelację wniesioną przez Kancelarię w imieniu Klienta i w całości oddalił wniosek. Sąd odwoławczy podzielił argumentację Kancelarii, iż sąd I instancji zbyt pochopnie zdecydował o orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej wobec reprezentowanego przez nią członka zarządu spółki. Sąd wskazał, iż tego rodzaju postępowanie ma bardzo dotkliwe skutki dla uczestnika, gdyż orzeczenie zakazu jest sankcją quasi karną. W ocenie KKLW stanowisko Sądu Okręgowego we wskazanym powyżej zakresie może mieć duże znaczenie dla praktyki dotyczącej równoczesnego równoczesnego składania wniosku restrukturyzacyjnego oraz wniosku o ogłoszenie upadłości, gdyż takie działanie, mimo że korzystne z perspektywy ochrony członka zarządu, to jednak może znacząco osłabić szanse na zawarcie układu z wierzycielami. Sprawą kierował adwokat Przemysław Wierzbicki, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny oraz syndyk. 

16.07.2020
Zespół KKLW wspierał najważniejszego operatora infrastruktury kolejowej w Polsce

Kancelaria KKLW wspierała najważniejszego operatora infrastruktury kolejowej w Polsce w przygotowaniu projektów nowych wzorów bazowych umów na roboty budowlane w formule „Projektuj i buduj" oraz w formule „Buduj". Cieszymy się, że Klient docenił wieloletnie doświadczenie prawników naszej Kancelarii i to właśnie nam zdecydował się powierzyć realizację tego niezwykle istotnego zadania.

07.07.2020
Zespół KKLW doradzał przy zakupie fabryki mebli w Konstantynowie Łódzkim

KKLW Legal Kurzyński Wierzbicki (KKLW Legal) oraz KKLW Advisory Sp. z o.o. (KKLW Advisory) doradzały litewskiemu producentowi mebli Vakaru Medienos Grupe przy zakupie fabryki mebli w Konstantynowie Łódzkim od spółki IKEA Industry Poland. Zakres usług świadczonych przez kancelarię obejmował kompleksowe doradztwo prawne przy transakcji, m.in. przeprowadzenie prawnego due diligence oraz negocjacje dokumentacji transakcyjnej. Zakres usług świadczonych przez KKLW Advisory obejmował przeprowadzenie finansowego due diligence, a także dokonanie wyceny nabywanego majątku. Zespół KKLW Advisory doradzał ponadto przy ustaleniu mechanizmu kalkulacji ceny. Transakcja została sfinalizowana z początkiem lipca 2020 roku. To już kolejny projekt, w którym zapewniliśmy naszemu klientowi kompleksowego doradztwa transakcyjnego obejmującego doradztwo m.in. prawne i finansowe. Po transakcji, będziemy obsługiwać Klienta nie tylko prawnie, ale także w zakresie prowadzenia rachunkowości, podatków oraz HR przez nasz wyspecjalizowany zespół KKLW Tax&Accounts. Widzimy, że takie podejście do transakcji oraz do potrzeb Klienta, w którym dostarczamy kompleksową obsługę, się sprawdza — wyjaśnił Michał Kurzyński, wspólnik w kancelarii KKLW Legal. Projekt prowadził, z zespołu KKLW Legal wspólnik Michał Kurzyński, senior associate Mariusz Domagała oraz associate Wiktor Kulewicz, z zespołu KKLW Advisory wspólnik Grzegorz Spuz-Szpos, menedżer Robert Grysiński oraz rzeczoznawca majątkowy Piotr Kubica. IKEA Industry Poland doradzała Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak.

02.07.2020
Kancelaria KKLW doradzała przy zakupie kompleksu biurowo – handlowego w Warszawie

KKLW doradzała izraelskiej firmie inwestycyjnej U Fund przy zakupie kompleksu biurowo-handlowego ROBYG Business Center położonego na warszawskim Wilanowie od firmy Robyg Business Park. Zakres świadczonych przez KKLW usług obejmował zarówno doradztwo przy transakcji nabycia kompleksu biurowo — handlowego od jego dotychczasowego właściciela, jak również doradztwo przy uzyskaniu kredytu na zrealizowanie inwestycji. ROBYG Business Center to nowoczesny 3 — kondygnacyjny kompleks biuro — handlowy oferujący najemcom ponad 5.700 m 2 nowoczesnej powierzchni biurowej 2.000 m 2 powierzchni handlowej. ROBYG Business Center to projekt dewelopera ROBYG zaprojektowany przez Atelier3 Girtler&Girtler. Projektem kierował i wykonywał senior associate Mariusz Domagała. W obsługę zaangażowani byli także wspólnik Przemysław Wierzbicki, adwokat Marta Foltyn oraz aplikant adwokacki Anna Ucińska. Bankowi kredytobiorcy doradzała kancelaria CMS.

22.06.2020
Sukces KKLW w postępowaniu odwoławczym przed Sądem II instancji

Uprzejmie informujemy, iż Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, I Wydział Cywilny w dniu 12 czerwca 2020 r. w sprawie toczącej się z powództwa miejskiego ośrodka sportu i rekreacji przeciwko Klientowi kancelarii — ogólnopolskiemu towarzystwu ubezpieczeń, uwzględnił apelacją wniesioną przez kancelarię w imieniu Klienta. Sąd Apelacyjny w wydanym wyroku zmienił zaskarżony wyrok w ten sposób, że oddalił powództwo i zasądził od strony powodowej na rzecz strony pozwanej koszty procesu. Sąd podzielił naszą argumentację, iż zgłoszone żądanie zapłaty z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek nie było skuteczne, albowiem nie spełniło wszystkich wymogów formalnych, przy czym Sąd zgodził się również z naszą argumentacją, iż nie jest możliwe uzupełnienie żądania zapłaty z gwarancji. Dla swej skuteczności każdorazowo konieczne jest złożenie kompletnego żądania zapłaty. Uzupełnienie żądania zapłaty byłoby możliwe wyłączenie w sytuacji, gdyby w treści gwarancji wprost przewidziano taką możliwość. Dodatkowo, Sąd Apelacyjny podzielił nasza argumentację, iż do zgłoszenia skutecznego żądania zapłaty wymagane jest legitymowanie się co najmniej pełnomocnictwem rodzajowym. W zakresie wyżej wskazanego stanowiska Sądu Apelacyjnego wyrok oceniamy jako precedensowy, mający ogromne znaczenie na przyszłość dla praktyki funkcjonowania gwarancji. Cieszymy się przy tym, że możemy być częścią kolejnego sukcesu naszego Klienta. 

15.06.2020
KKLW rozpoczęła współpracę z Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczęliśmy współpracę z Podkarpackim Centrum Innowacji w Rzeszowie, którego działalność koncentruje się wokół trzech obszarów: ułatwienia komercjalizacji najlepszych podkarpackich projektów B+R, łączeniu nauki z biznesem oraz prowadzenia platformy, dzięki której studenci i młodzi naukowcy mogą uczyć się i eksperymentować z różnymi technikami produkcji. Zespół naszych ekspertów, pod kierownictwem adw. Przemysława Wierzbickiego, wesprze PCI w kompleksowym zaprojektowaniu optymalnego modelu biznesowego dla jego działalności. 

09.06.2020
KKLW dołączyła do United Nations Global Compact - największej na świecie sieci odpowiedzialnego biznesu

Jest nam miło poinformować, że kancelaria KKLW Wierzbicki i Wspólnicy Sp.k. została włączona w poczet firm wspierających największą światową inicjatywę skupiającą zrównoważony biznes — United Nations Global Compact. Sieć Global Compact skupia ponad 10 tys. największych firm oraz 3 tys. instytucji z 166 krajów z całego świata, reprezentujących prawie każdy sektor biznesu, które wspólnie z rządami oraz instytucjami naukowymi tworzą strategie i działania w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Zrównoważony rozwój nigdy nie był jeszcze tak ważny jak obecnie. Zostało zaledwie 10 lat na wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) ustanowionych dla świata przez ONZ. Nie ma wątpliwości, że w drodze do ich wypełnienia potrzebne jest silne zaangażowanie biznesu. Nie można dziś mówić o ochronie środowiska bądź wprowadzeniu nowych włączenia tego sektora do dyskusji. Wspólne cele różnorodnych instytucji i grup społecznych tj. dbanie o zrównoważony rozwój gospodarki, walka z korupcją, ochrona środowiska oraz zapewnienie inkluzji społecznej przyczyniły się do powstania Inicjatywy ONZ mogącej pośredniczyć pomiędzy różnorodnymi aktorami w celu osiągnięcia powyższych celów. UN Global Compact to inicjatywa wspierająca i umożliwiająca partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ.

Na poziomie Krajowym Global Compact Network Poland wypełnia Cele (SDGs) poprzez tworzenie i rozwijanie szczegółowych programów, dostosowanych do wymagań i problemów w formie partnerstwa pomiędzy sektorem prywatnym, przedstawicielami administracji rządowej oraz instytucji naukowych.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczają kierunki, w których powinien rozwijać się biznes. Dlatego dołączenie do programu Global Compact UN SDG11 — Zrównoważone miasta jest naturalna konsekwencją wieloletnich działań i podjętych decyzji przez kancelarię KKLW, a także wyrazem chęci dalszego uskuteczniania wprowadzania właściwych zmian, których wszyscy dziś potrzebujemy.

Ponad połowa światowej populacji żyje w miastach — 3,5 miliarda osób. W Polsce obecnie liczba ta wynosi 23,1 mln osób, czyli ok. 60%. Miasta to centra innowacji i rozwoju, w ramach których kumuluje się kapitał ludzki i społeczny. Istnieje jednak wiele wyzwań, którym musimy sprostać, by miasta wziąć tworzyły miejsca pracy i budowały dobrobyt, a przy tym nie nadwyrężały dostępnych gruntów i zasobów. Do powszechnych miejskich wyzwań należą przeludnienie, brak środków by zapewnić podstawowe usługi, niedobór mieszkań oraz pogarszająca się infrastruktura. Aby przeciwdziałać tym problemom Global Compact Network Poland stworzył w 2015 roku Program SDG 11 — Zrównoważone miasta, który będzie prowadzony, podobnie jak wdrożenie SDG do 2030 roku.

Jedną z pierwszych inicjatyw działalności kancelarii KKLW w ramach współpracy z Global Compact Network Poland będzie wsparcie przedsiębiorców i rolników w zakresie zrównoważonego wykorzystania wody w ich działalności, w tym wody szarej oraz wsparcie w rozwoju instalacji MEW.

Mamy jedną z najgorszych sytuacji w historii pomiarów hydrologicznych, które przeprowadzone są w Polsce od ponad stu lat. Sytuacja jest coraz bardziej dramatyczna i jeżeli niczego nie zmienimy, będzie coraz gorzej. Wodę w Polsce trzeba gromadzić i korzystać  z niej z rozwagą i troską. W obszarze zarządzania zasobami wodnymi w Polsce nie ma miejsca na spory polityczne czy zarządzanie resortowe. Potrzebne jest w tym obszarze współdziałanie i współpraca, dlatego niezwykle cieszę się z wstąpienia KKLW Wierzbicki i Wspólnicy do sieci UN Global Compact oraz dołączenia do programu SDG11 — Zrównoważone miasta. Wspólne działania skupią się na działaniach regulacyjnych w obszarze zarządzania zasobami wodnymi, w tym wykorzystywaniu wody szarej i rozbudowie energetyki wodnej rozproszonej oraz edukacji na temat kurczących się zasobów wodnych w Polsce. Uwzględniając fakt, że w samym tradycyjnym gospodarstwie domowym aż 50 —80% wody ściekowej może być wykorzystanej jako szara woda, kluczowa jest zmiana prawa i budowanie nowych budynków w standardzie, który umożliwia  wykorzystanie wody szarej i tym samym zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach domowych. W obliczu kryzysu wodnego suszy taka wiedza może okazać się dla wielu niezbędna. Pamiętajmy, że Polskie miasta są katalizatorem zmian, których wszyscy potrzebujemy — Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady Global Compact Network Poland.

Kancelaria KKLW od lat zajmuje się kwestiami prawnymi związanymi ze zrównoważoną gospodarka wodną i ochrona środowiska. Wspiera w tym swoich klientów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Doradza również przy tworzeniu warunków do rozwoju elektromobilności w Polsce w ramach upowszechniania infrastruktury ładowania i użytkowania pojazdów elektrycznych w miastach.

KKLW to multidyscyplinarny zespół ekspertów, który wielokrotnie potwierdzał swoją wartość doradzając w skomplikowanych i precedensowych sprawach, gdzie wykonywane usługi musiały spełniać oczekiwania najbardziej wymagających klientów krajowych i zagranicznych. Mając w zespole ekspertów z zakresu prawa, finansów, podatków i księgowości kancelaria rozpoznaje potrzeby Klientów znacznie lepiej niż większość firm doradczych na rynku. Jako Litigation Powerhouse” zajmuje się kompleksowo praktycznie wszystkimi rodzajami sporów sądowych jakie mogą spotkać przedsiębiorców podczas prowadzenia przez nich działalności, jak również doradza przy ich restrukturyzacji, upadłości czy też likwidacji.

13.05.2020
KKLW wspierała Ministerstwo Cyfryzacji w programie pomocy publicznej na budowę Reginalnych Sieci Szerokopasmowych

Informujemy, iż wspieraliśmy Ministerstwo Cyfryzacji w programie pomocy publicznej na budowę Regionalnych Sieci Szerokopasmowych. Zespołem ze strony KKLW kierował adwokat Przemysław Wierzbicki. 

05.05.2020
KKLW wyróżniona w rankingu the Legal 500 EMEA w kategoriach Restructuring and Insolvency, Dispute resolution, Public procurement
Z radością informujemy, że zespół procesowy KKLW, kierowany przez mec. Przemysława Wierzbickiego, został wyróżniony w tegorocznej edycji rankingu The legal 500 EMEA w kategorii Dispute Resolution, Restructuring & Insolvency oraz Public procurement. Autorzy rankingu docenili obszerne doświadczenie zespołu w zakresie obsługi sporów sądowych powstałych na tle projektów infrastrukturalnych, fuzji i przejęć, a także operacji biznesowych. Wskazano także na duże kompetencje liderów zespołu w zakresie sporów cywilnych, gospodarczych, arbitrażu, postępowań administracyjnych, upadłości i restrukturyzacji oraz reprezentowania klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą. 
29.04.2020
KKLW współpracuje z Polską Izbą Ubezpieczeń oraz z Polskim Związkiem Pracodawców Budowlanych

Z radością informujemy, iż w ramach współpracy pomiędzy KKLW i Polską Izbą Ubezpieczeń oraz Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, mec. Przemysław Wierzbicki uczestniczył w prach związanych z przygotowaniem członków tych organizacji oraz ich klientów na zmiany wynikające z tzw. Spec-Ustawy COVID-19, w tym przy przygotowaniu wzoru pisma informującego o wystąpieniu okoliczności związanych z COVID-19). 

28.04.2020
Akcja pod nazwą Ratuj Bizes

Informujemy, iż KKLW dołączyła do grona kancelarii prawnych i podatkowych z całej Polski niosących pomoc dla przedsiębiorców w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Akcja pod nazwą #RatujBiznes jest organizowana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w której przedsiębiorcy informowani są o przysługujących im możliwościach w zakresie zwrócenia się o pomoc, wsparcie, ulgę lub zwolnienie w sytuacji różnorakich należności publicznoprawnych. W tym trudnym dla wszystkich firm czasie KKLW przyłączyła się do programu nieodpłatnej (pro publico bono) pomocy mikro, małych i średnim przedsiębiorcom w przygotowaniu i złożeniu odpowiednich wniosków o wsparcie.

26.04.2020
Doradzamy PKP CARGO S.A. w przeprowadzeniu konsolidacji spółek z branży przeładunkowych

Miło nam poinformować, że doradzamy PKP CARGO S.A. w przeprowadzeniu konsolidacji spółek z branży przeładunkowych do Grupy. W wyniku naszych działań 31 października 2019 r. zostało zarejestrowane połączenie PKP CARGO Terminale Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań konsolidacyjnych PKP CARGO Terminale Sp. z o.o. stanie się największą spółką terminalową w Polsce i jedną z największych w Europie. Projekt ze strony KKLW prowadzą Michał Kurzyński oraz Mariusz Domagała.

03.03.2020
Rozpoczęcie współpracy z Hochtief Polska S.A.

Uprzejmie informujemy, iż na przestrzeni ostatniego roku mieliśmy okazję wielokrotnie reprezentować Hochtief Polska S.A. w szeregu postępowań odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą (KIO), w szczególności w sprawach przetargów: budowy terminala na lotnisku Radom - Sadków, doprojektowania i budowy budynku pirsu zachodniego wraz z infrastrukturą oraz zmianami aranżacyjnymi w drugim terminalu pasażerskim w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku, budowy budynku dydaktycznego WPiA oraz Wydziały Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego przy ul. Warszawskiej w Olsztynie, budowy budynku dydaktycznego Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Cieszymy się, że nasze kompetencje w zakresie zamówień publicznych znalazły uznanie i traktujemy to jako potwierdzenie wielu naszych wcześniejszych doświadczeń w zakresie doradztwa infrastrukturalnego dotyczącego infrastruktury lotniskowej oraz infrastruktury użyteczności publicznej. 

03.03.2020
Rozpoczęcie współpracy z AMW Hotele Sp. z o.o. w zakresie sporów reprywatyzacyjnych

Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria wspiera spółkę AMW Hotele Sp. z o.o. w postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych do szeregu nieruchomości położonych w Warszawie. Sprawy są dodatkowo skomplikowane w związku ze specyficznym, usługowym przeznaczeniem przedmiotowych nieruchomości. Roszczenia reprywatyzacyjne nadal stanowią jedno z ważniejszych ryzyk prawnych w odniesieniu do nieruchomości położonych w Warszawie, stąd cieszymy się, że klienci dostrzegają nasze kompetencje procesowe w sprawach dotyczących takich roszczeń. Kancelaria KKLW od lat reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących roszczeń reprywatyzacyjnych, w tym o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących wniosku o przyznanie wieczystej dzierżawy, o stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowych, o odszkodowanie. 

02.03.2020
KKLW reprezentuje Miasto Sokołów Podlaski w sprawie o zwrot nieruchomości oraz odszkodowanie

Kancelaria reprezentuje Miasto Sokołów Podlaski w precedensowej sprawie o zwrot zespołu pałacowego Przeździatka oraz o odszkodowanie. Nieruchomość została zabrana właścicielom tuż po zakończeniu II wojny światowej - w ramach wykonania dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej. Następnie, zespół pałacowy był wykorzystywany na cele szpitala, a w latach 90 - tych, nieruchomość została skomunalizowana na rzecz Miasta Sokołów Podlaski (które część nieruchomości przekazało na rzecz Caritas). Kilka lat temu ostatecznie Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdził, że przedmiotowy zespół pałacowy jednak nie podlegał działaniu dekretu o reformie rolnej. W efekcie spadkobiercy byłych właścicieli wystąpili przeciwko Skarbowi Państwa oraz Miastu Sokołów Podlaski o zwrot nieruchomości oraz o odszkodowanie (w części, w jakiej dekret o reformie rolnej miał wywołać nieodwracalne skutki prawne). Cieszymy się, że Miasto zdecydowało się powierzyć nam reprezentację w tej, jakże ważnej dla lokalnej społeczności sprawie. 

 

26.02.2020
Rozpoczęcie współpracy z PEKAO Bank Hipoteczny S.A.

Uprzejmie informujemy, że Kancelaria rozpoczęła współpracę z kolejnym bankiem w zakresie reprezentacji w sporach kredytów indeksowanych / denominowanych do CHF/EUR — od grudnia 2019 r. wspieramy PEKAO Bank Hipoteczny S.A. w szeregu postępowań sądowych. Cieszymy się, że kolejny bank zaufał naszemu doświadczonemu procesowemu i kompetencji z prowadzenia tzw. spraw frankowych. Warto wspomnieć, iż ilość i stopień skomplikowania prowadzonych przez nas postępowań pozwala na opracowanie przez nas procedur prowadzenia tzw. spraw frankowych, z czego często korzystają później klienci — przy koordynowaniu całości postępowań sądowych z ich udziałem.

21.02.2020
Kolejny sukces praktyki restrukturyzacyjnej Kancelarii KKLW

Z przyjemnością informujemy, że skutecznie wspieraliśmy Ascot Finance Spółka z o.o. Sp. k. w negocjacjach z GetBack S.A. w restrukturyzacji dotyczących spłaty zadłużenia GetBack w części poza — układowej. Projekt dostarczył także potencjalnych działań egzekucyjnych w ramach kilku postępowań sądowych i komorniczych. Ostatecznie wierzyciel odzyskał wielomilionowa kwotę w drodze jednorazowej płatności (szczegółowe informacje można pozyskać z akt postępowania restrukturyzacyjnego GetBack). Cieszymy się z sukcesu klienta i podkreślamy rosnące znaczenie naszej praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, która jest obecna w praktycznie wszystkich większych postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych obecnie w naszym kraju.

2019
09.12.2019
KKLW dołącza do One Sky Claims Solutions jako Członek Założyciel

Valetta, Malta, 5 grudnia, 2019, KKLW KURZYŃSKI ŁYSZYK WIERZBICKI SP.K. (KKLW) ogłosiła, że jest jedną z 17 firm prawniczych, która dołącza do One Sky Solutions (OSS) jako Członek Założyciel. Sieć firm OSS specjalizuje się w roszczeniach pasażerów w związku z rozporządzeniem EU261 oraz Konwencją Montrealską. OSS formalnie rozpoczęła swą działalność na światowym szczycie CAPA World Aviation Outlook Summit na Malcie.

 

OSS przyjmuje innowacyjne podejście, aby liniom lotniczym w radzeniu sobie z rosnącą liczbą roszczeń pasażerów w związku z rozporządzeniem EU261 oraz Konwencją Montrealską. Stanowi ona platformę opartą na chmurze, która łączy linie lotnicze na wszystkich głównym rynkach europejskich z ekspertami prawnymi (takimi jak KKLW), którzy mogą pomóc liniom lotniczym w szybkim ustalaniu, czy muszą wypłacić odszkodowanie, czy też bronić się przed sądem. OSS zapewnia również centrum obsługi telefonicznej, które może kontaktować się z pasażerami w imieniu linii lotniczych i pomóc doprowadzić do zaspokojenia ich roszczeń.

 

KKLW jest kancelarią prawną świadczącą pełen zakres usług, specjalizującą się w prawie lotniczym, w tym w udzieleniu pomocy liniom lotniczym w zakresie roszczeń pasażerów związanych z rozporządzeniem EU261 i Konwencją Montrealską. Przynależność do OSS umożliwi nam sprawniejszą obsługę tych roszczeń, wykorzystując współdziałanie oraz inne korzyści płynące z platformy OSS. Z niecierpliwością oczekujemy, aby wesprzeć linie lotnicze w tym trudnym i kosztownym obszarze.

 

Więcej informacji na temat OSS można znaleźć na stronie www.one-sky-solutions.com

 

25.11.2019
KKLW doradza dla PKP CARGO S.A. w przeprowadzeniu konsolidacji spółek z branży przeładunkowych

Miło nam poinformować, że doradzamy PKP CARGO S.A. w przeprowadzeniu konsolidacji spółek z branży przeładunkowych do Grupy. W wyniku naszych działań 31 października 2019 r. zostało zarejestrowane połączenie PKP CARGO Terminale Sp. z o.o. (spółka przejmująca) z PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. (spółka przejmowana). Po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań konsolidacyjnych PKP CARGO Terminale Sp. z o.o. stanie się największą spółką terminalową w Polsce i jedną z największych w Europie. Projekt ze strony KKLW prowadzą Michał Kurzyński oraz Mariusz Domagała.

09.11.2019
Sukces KKLW w postępowaniu odwoławczym przed KIO
08.11.2019
Sukces KKLW w postępowaniu odwoławczym przed KIO

Nasi prawnicy reprezentowali NUCTECH Warsaw Company Limited przed Sądem Okręgowym w Poznaniu w sprawie ze skargi tej spółki na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, gdzie przeciwnikiem skargi był Port Lotniczy Ławica. Sprawa dotyczyła przetargu na dostawę sprzętu do skanowania bagażu. Miło nam poinformować, iż Sąd Okręgowy uwzględnił wywiedzioną przez skargę i stwierdził naruszenie przez zamawiającego przepisów PZP. Cieszymy się bardzo, że zdobyliśmy kolejne cenne doświadczenie w branży lotniczej, w której jesteśmy aktywni od wielu lat — w szczególności w zakresie infrastruktury lotniskowej, odpowiedzialności przewoźników lotniczych oraz zasad wykonywania działalności w zakresie przewozów lotniczych. NUCTECH jest jednym z największych na świecie dostawców indywidualnych rozwiązań kontroli bezpieczeństwa — zatrudniającym ponad 4.500 pracowników, przy obrotach rzędu prawie 0,6 mld USD.

31.10.2019
Gala UN Day

Przemysław Wierzbicki uczestniczył w Gali UN Day organizowanej przez Global Compact Network Poland. W trakcie wydarzenia zaprezentowana została publikacja GCNP Yearbook 2019/20, poświęcona działaniom na rzecz zrównoważonego rozwoju, do której swój wkład wnieśli przedstawiciele firm zrzeszonych w sieci Global Compact.

30.10.2019
Sukces KKLW w postępowaniu odwoławczym przed KIO

Miło nam poinformować o sukcesie naszych prawników, którzy reprezentowali Hochtief Polska S.A. w postępowaniu odwoławczym dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu wykonawczego i budowę terminala lotniska Radom Sadków. Działając w imieniu naszego Klienta zaskarżyliśmy do KIO postępowania SIWZ, szczególnie w zakresie narzuconego przez Zamawiającego wyjątkowo krótkiego terminu na wykonanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający uznał zarzuty naszego Klienta za zasadne w całości i uwzględnił odwołanie.

16.10.2019
VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych

Już w najbliższy czwartek i piątek w Warszawie odbędzie się organizowany przez Maurycego Allerhanda VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych. Wśród ekspertów wydarzenia znaleźli się m.in. Wiktor Wesołowski oraz Anna Grochowska-Wasilewska, którzy drugiego dnia Kongresu podzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi wdrażania programów antykorupcyjnych w organizacjach. Serdecznie zapraszamy.

14.10.2019
Bezpłatne webinary ze zmian w KPC

To już przesądzone! Na początku listopada zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące rozwiązywania sporów. To bardzo głębokie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców. Z powodu zmiany na przedsiębiorstwa zostanie nałożony szereg nowych obowiązków. Dodatkowo zwiększy się formalizm postępowania, co może skutkować przegraną procesu z powodów formalnych, choć racja będzie po stronie przedsiębiorcy.

SPORY PO NOWEMU

Zapraszamy na cykl nieodpłatnych webinarów dotyczących nowelizacji KPC.

16, 23, i 30 października 2019 r.

Zapisz się już dziś!

http://bit.ly/2Z1bWnI

25.09.2019
Konferencja MMC Polska

Krzysztof Łyszyk podczas organizowanej przez MMC Polska konferencji dotyczącej nowelizacji ustawy o zarządzaniu mieniem państwowym, przedstawił problematykę powołania nowego państwowego funduszu celowego, którego przeznaczeniem będzie nabywanie udziałów i akcji. Fundusz już w pierwszym roku działalności będzie dysponował budżetem 1 mld PLN. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie, a zainteresowanych tym tematem zapraszamy do kontaktu.

22.09.2019
Szkolenie dla członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z reformy KPC

Przemysław Wierzbicki przeprowadził szkolenie dotyczące reformy kodeksu postępowania cywilnego dla członków Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie, a organizatorom za możliwość współpracy przy tym wydarzeniu.

                                                   

 

16.08.2019
Szkolenie "Spory po nowemu"

To już przesądzone! Na początku listopada zaczną obowiązywać nowe przepisy dotycząc rozwiązywania sporów. To bardzo głębokie zmiany Kodeksu postępowania cywilnego, które będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorców. Z powodu zmiany na przedsiębiorstwa zostanie nałożony szereg nowych obowiązków. Dodatkowo zwiększy się formalizm postępowania, co może skutkować, przegraną procesu z powodów formalnych, choć racja będzie po stronie przedsiębiorcy. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na szkolenie "Spory po nowemu", 29 sierpnia w Warszawie.

21.05.2019
Świadomość zagrożeń podstawą bezpieczeństwa firmy

Wiktor Wesołowski oraz Anna Grochowska- Wasilewska już w najbliższy czwartek tj. 30 maja 2019 r. wezmą udział w organizowanej we Wrocławiu przez BDO Poland konferencji pn. „Świadomość zagrożeń podstawą bezpieczeństwa firmy!”. Podczas swojej prelekcji nasi adwokaci przybliżą korzyści i potencjalne zagrożenia jakie dla organizacji mogą wynikać z aktywności tzw. „sygnalizatorów”, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości i naruszenia prawa w firmie. Temat ciekawy zwłaszcza w kontekście przyjętej ostatnio przez Parlament Europejski dyrektywy o sygnalizatorach oraz projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Zapraszamy do udziału.

16.05.2019
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Już od października tego roku zaczną obowiązywać nowe przepisy o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. O tym jakie obowiązki dla przedsiębiorców będą wynikać z tych przepisów możecie dowiedzieć się Państwo podczas przyszłorocznej konferencji organizowanej przez Rzeczpospolitą, której jesteśmy partnerem merytorycznym. Serdecznie zapraszamy na całość wydarzenia, a w szczególności na prelekcję, którą przedstawi Anna Grochowska-Wasilewska.

09.05.2019
IBA Annual Litigation Forum: Disruption in Litigation - New Types of Disputes in a New Order

Przemysław Wierzbicki będzie reprezentował Kancelarię podczas IBA Annual Litigation Forum: Disruption in Litigation — New Types Disputes in a New World Order w dniach 8-10 maja 2019 r. w Berlinie. Tematami poruszanymi w trakcie konferencji będą m.in.: dochodzenie grupowe roszczeń, wpływ tendencji protekcjonistycznych i innych zjawisk geo-politycznych na spory sądowe, zastosowanie teorii gier w sporach sądowych oraz spory dotyczące kryptowalut.

08.05.2019
Eliminacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Przeciwdziałanie korupcji jako jeden z kluczowych obszarów prewencji — panel pod takim tytułem już w najbliższy piątek poprowadzą Wiktor Wesołowski oraz Anna Grochowska — Wasilewska w ramach organizowanej przez MMC Polska konferencji «Eliminacja ryzyka odpowiedzialności podmiotów zbiorowych». Serdecznie zapraszamy!

06.05.2019
KKLW rozpoczyna współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy współpracę z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w zakresie stałego bieżącego doradztwa pomocy publicznej. ARP jest spółką akcyjną w Grupie Polskiego Funduszu Rozwoju ze 100% udziałem Skarbu Państwa. Wspierając przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności, a także w realizacji procesów restrukturyzacji, odgrywa ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. Szeroki wachlarz instrumentów wsparcia obejmuje zarówno produkty finansowe, jak i pozafinansową pomoc w realizacji przedsięwzięć, m.in. poprzez udostępnianie terenów inwestycyjnych i obiektów produkcyjnych w ramach zarządzanych przez ARP Specjalnych Stref Ekonomicznych.

30.04.2019
KKLW wyróżnione w rankingu Legal 500

Jest nam niezwykle miło poinformować, że nasza Kancelaria kolejny rok z rzędu została wyróżniona, a jednocześnie awansowała w rankingu The Legal 500 (Legalease). Doceniono przede wszystkim nasze duże doświadczenie w obszarze prawa publicznego. Jesteśmy jedną z czternastu najlepszych kancelarii w Polsce, przy czym wśród naszych bezpośrednich konkurentów są 4 wiodące polskie firmy prawnicze oraz 9 kancelarii międzynarodowych. Wyróżnienie otrzymała również nasza praktyka rozwiązywania sporów, gdzie szczególnie doceniono naszą otwartość w relacjach z Klientami i dbałość o szczegóły (friendly approach and detail — focused work). Serdecznie dziękujemy naszym Klientom oraz Koleżankom i Kolegom z innych kancelarii za rekomendacje.

19.04.2019
KKLW rozpoczyna współpracę z Orkiestrą Sinfonia Varsovia

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy współpracę z Orkiestrą Sinfonia Varsovia w zakresie prawnej obsługi budowy siedziby Orkiestry (Sinfonia Varsovia Centrum). Cieszymy się bardzo, że oprócz budowy siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej będziemy mieli okazje wspierać budowę innego, niezwykłego obiektu kulturowego. Nowa siedziba ma stanąć przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie. Ta inwestycja to jeden z flagowych projektów Programu Rewitalizacji Pragi, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju prawobrzeżnej Warszawy. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z wizualizacją projektu siedziby. Bez wątpienia będzie to jeden z najciekawszych architektonicznie obiektów w najbliższych latach!

 

 

04.04.2019
Seminarium dla członków ACCA Poland

Compliance Days, którego byliśmy partnerem już za nami, ale już w przyszłym tygodniu (11 kwietnia 2019 r.) Wiktor Wesołowski, Anna Grochowska — Wasilewska i Grzegorz Spuz — Szpos poprowadzą seminarium dla członków ACCA Poland, dotyczące planowanych zmian w odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz sposobów budowania systemu zarządzania zgodnością. Tym razem wydarzenie będzie miało charakter zamknięty, ale już wkrótce więcej informacji o wydarzeniach dostępnych dla każdego zainteresowanego !

 

19.03.2019
CEETA Central and Eastern Europe Training Advisory

Mecenas Przemysław Wierzbicki oraz Mecenas Jakub Brzeski mieli okazję prowadzić szkolenia dla Ceeta Central and Eastern Europe Training Advisory dotyczące praktycznych aspektów odpowiedzialności gwarancji (z uwzględnieniem doświadczeń sądowych). Jak zwykle, temat spotkał się z dużym zainteresowaniem uczestników.

12.03.2019
Muzeum Sztuki Nowoczesnej

W dniu 28 lutego 2019 r. w Muzeum nad Wisłą – tymczasowej siedzibie Muzeum Sztuki Nowoczesnej – doszło do podpisania przez Muzeum z Warbud S.A. umowy na budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej na Placu Defilad. Inwestycja o wartości ponad 400 mln PLN będzie pierwszą od dziesięcioleci inwestycją realizowaną w obrębie tego centralnego placu Warszawy – terenu szczególnie trudnego z uwagi na zawiłe kwestie własnościowe i mnogość występującej infrastruktury podziemnej. Fakt, że mieliśmy w tym sukcesie znaczący udział, jest dla nas źródłem prawdziwej satysfakcji – podobnie jak to, że również wcześniejsza realizacja Muzeum nad Wisłą, odbyła się przy Naszym udziale. Zawarcie umowy z GW jest jak do tej pory najbardziej doniosłym momentem w naszej współpracy z MSN. W trakcie kilkuletniej bieżącej obsługi inwestycji, braliśmy udział we wszystkich aspektach pracy nad projektem od strony prawnej: uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę, uregulowaniu kwestii relacji sąsiedzkich i współpracy z podmiotami, na które będzie oddziaływała inwestycja, czy wreszcie w wyłonieniu GW i sporach z tym związanych. Ze strony Kancelarii za projekt odpowiadają Maciej Łysakowski oraz Przemysław Wierzbicki.

 

04.03.2019
MDDP Akademia Biznesu

W dniu 2 kwietnia Krzysztof Łyszyk oraz Mariusz Domagała w ramach konferencji dla członków rad nadzorczych organizowanej przez MDDP Akademia Biznesu omówią aktualne zagadnienia związane z praktyką funkcjonowania organu nadzoru spółek kapitałowych. Serdecznie  zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

26.02.2019
Compliance Days 2019

Z przyjemnością informujemy, że zostaliśmy partnerem Compliance Days 2019 organizowanym przez Instytut Compliance. Podczas tego wydarzenia, w dniach 2 i 3 kwietnia, ponad 50 prelegentek i prelegentów omawiać będzie najbardziej aktualne zagadnienia dotyczące compliance, w tym konsekwencje jakie dla firm będzie mieć nowa Ustawa o Odpowiedzialności Podmiotów Zbiorowych. Wśród prelegentów znaleźli się również Wiktor Wesołowski oraz Grzegorz Spuz -Szpos, którzy wezmą udział w panelu: „Programy antykorupcyjne nie są passe, czyli wyzwania, metody i rozwiązania”. Zapraszamy!

08.02.2019
Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019

Kancelaria KKLW uczestniczyła w Dyplomatycznym Otwarciu Roku 2019. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z tego wydarzenia. Dziękujemy Krajowej Izbie Gospodarczej za organizację i możliwość wsparcia tej inicjatywy.

2018
28.12.2018
Świąteczna Inicjatywa Kancelarii KKLW

W tym roku postanowiliśmy zrezygnować z tradycyjnej wysyłki papierowych kartek świątecznych. Zamiast tego wspieraliśmy Ursynów Cup turniej młodych drużyn piłkarskich z rocznika 2007. Gratulacje dla wszystkich uczestników, w tym młodych drużyn piłkarskich z rocznika 2007. Gratulacje dla wszystkich uczestników, w tym szczególne dla zwycięskiej Legia Warszawa S.A. oraz organizatorów z Prezesem SEMP Sebastianem Gościniarkiem na czele za świetną organizację.

  

19.10.2018
Kancelaria KKLW doradzała P.P. „Porty Lotnicze”

Nasza Kancelaria doradzała P.P. „Porty Lotnicze” w aspektach prawnych związanych z przejęciem Lotniska w Radomiu, w szczególności w kwestiach związanych z wykorzystaniem w projekcie instytucji przygotowanej likwidacji (tzw. #preapack). Zlecenie realizowane było pod kierownictwem Arup.

04.10.2018
Warsztaty Nowy Wymiar Prawa

Nasza Kancelaria wspólnie z inicjatywą  zorganizowała w dniu dzisiejszym warsztaty poświęcone możliwości wykorzystania w biznesie automatyzacji w oparciu o roboty informatyczne oraz technologię blockchain. W niedługiej przyszłości praktycznie każda firma będzie korzystać z automatyzacji procesów biznesowych (wedle różnych szacunków potencjalne oszczędności firm w wyniku stosowania RPA wyniosą 5 – 7 bilionów USD do roku 2025). W wyniku zastosowania technologii blockchain w wielu branżach nastąpią fundamentalne zmiany. W pierwszej kolejności dotknie to: sektora bankowego, ubezpieczeniowego, nieruchomości, opieki medycznej, edukacji, administracji, sektora mediów oraz sektora prawniczego. Bez wątpienia te firmy, które pierwsze rozpoznają korzyści, jakie mogą uzyskać dzięki wskazanym technologiom, będą mogły osiągnąć przewagę nad konkurencją. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość oceny czy mogą wykorzystać automatyzację w swojej firmie i jak w praktyce wygląda jej wdrażanie. Już wkrótce odbędą się kolejne edycje tego wydarzenia, na które już teraz bardzo serdecznie Państwa zapraszamy.

    

28.06.2018
Kancelaria KKLW na uroczystości otwarcia Kolekcji Lemkinowskiej

Odbyła się uroczystość otwarcia w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego Kolekcji Lemkinowskiej – zbioru ponad 160 tytułów związanych z postacią i dorobkiem Rafała Lemkina. Nasza Kancelaria jest jednym ze sponsorów projektu realizowanego przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Podczas gali otwarcia kancelarię reprezentował Wiktor Wesołowski

18.06.2018
Kancelaria KKLW partnerem projektu Lemkin 2018

Z przyjemnością informujemy, że nasza kancelaria została partnerem projektu Lemkin 2018 realizowanego przez Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego. Projekt związany jest z postacią Rafała Lemkina – polskiego prawnika i autora pojęcia „ludobójstwo” oraz przypadającą na grudzień tego roku 70. rocznicą uchwalenia przez ONZ Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

08.06.2018
Kancelaria KKLW na konferencji Premium Real Estate Summit 2018

Nasza kancelaria jest partnerem konferencji Premium Real Estate Summit 2018, która odbędzie się w poniedziałek, 11 czerwca w warszawskim hotelu Sheraton. W debacie na temat wyzwań dla branży retail weźmie udział Przemysław Wierzbicki omawiając szanse i zagrożenia dla tej branży w kontekście nowych technologii i Big Data.

14.05.2018
KKLW zaprasza na konferencję „Odpowiedzialność Spółek Skarbu Państwa w kontekście Ustawy o jawności życia publicznego”

Nasza kancelaria jest partnerem konferencji „Odpowiedzialność Spółek Skarbu Państwa w kontekście Ustawy o jawności życia publicznego”. 14 maja, podczas pierwszego dnia konferencji, prelekcję dotyczącą nowych obowiązków związanych z oświadczeniami majątkowymi przewidzianych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego wygłosi Wiktor Wesołowski.

16.04.2018
KKLW wyróżnione w rankingu Legal 500 EMEA

KKLW kolejny rok z rzędu rekomendowane w prestiżowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA. W tym roku zostaliśmy ponownie wyróżnieni w kategoriach "Rozwiązywanie sporów", "Prawo administracyjne i publiczne" oraz "Energetyka i surowce naturalne". Mec. Krzysztof Łyszyk został wyróżniony tytułem „Recomended Lawyer” jako jeden z najlepszych w kraju praktyków w obszarze „Prawo administracyjne i publiczne”. Dziękujemy Klientom za okazane zaufanie, a całemu zespołowi Kancelarii za wytężoną pracę i zaangażowanie

29.03.2018
Kancelaria KKLW doradcą w procesie konsolidacji i ekspansji Szumisie

Doradzaliśmy jednemu z najbardziej znanych polskich startup-ów Szumisie sp. z o.o. w prowadzonym w kilku jurysdykcjach projekcie konsolidacji działalności oraz ekspansji na rynki zagraniczne. Projekt obejmował m.in. doradztwo przy integracji działalności Spółki z działalnością jej niemieckiego partnera prowadzącego sprzedaż produktów Spółki na rynkach europejskich, w tym w negocjacjach i podpisaniu umowy inwestycyjnej. Kancelaria doradzała również przy utworzeniu międzynarodowej struktury holdingowej. Projekt prowadził Mariusz Domagała przy wsparciu Krzysztofa Łyszyka.

27.03.2018
Szkolenie „Zgłoszenie wierzytelności i likwidacja masy upadłości”

Przemysław Wierzbicki, jako Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy ORA w Warszawie, miał okazję uczestniczyć w szkoleniu „Zgłoszenie wierzytelności i likwidacja masy upadłości”. Szkolenie prowadziła SSR Daria Popłonyk, sędzia X Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych SR dla m. st. Warszawy. W trakcie szkolenia poruszono szereg problemów praktycznych jakie stwarza ostatnia nowelizacja Prawa upadłościowego, w tym kwestie nowych zasad likwidacji masy upadłości.

19.03.2018
KKLW zaprasza na konferencję organizowaną wspólnie z Rzeczpospolitą

W dniach 26 i 27 kwietnia odbędzie się konferencja organizowana przez naszą kancelarię wspólnie z Rzeczpospolitą. W trakcie dwudniowych warsztatów razem z ekspertami EY, PGNiG S.A, Procurence oraz Chojniak i Wspólnicy przekażemy Państwu praktyczną wiedzę z obszaru compliance (w szczególności na temat projektowanej ustawy o jawności życia publicznego), nieuczciwej konkurencji oraz RODO. Serdecznie zapraszamy! 

Prelegenci KKLW: Maria Beroud, Anna Grochowska, Przemysław Wierzbicki, Wiktor Wesołowski

Prelegenci EY: Michał Raczy, Krzysztof Rudnicki, Jakub Szczepaniak

Prelegenci PGNIG: Konrad Zawodziński.

Prelegenci Procurence: Maciej (Matt) Zaleski.

Prelegenci Chojniaki i Wspólnicy: Łukasz Wiśniewski. 

 

06.03.2018
Kancelaria KKLW doradcą Robyg S.A.

Doradzaliśmy Robyg S.A. w przejęciu czterech spółek komandytowych, które posiadają tytuły prawne do nieruchomości położonych w Warszawie w dzielnicy Ursus, o łącznej powierzchni 63.309 m2. Wartość transakcji wyniosła 82 mln PLN. Projekt prowadziła Maria Beroud, przy wsparciu Marty Foltyn, Macieja Łysakowskiego oraz Przemysława Wierzbickiego

05.03.2018
Kancelaria KKLW na konferencji "Leki biopodobne 2018 Medycyna XXI wieku- III edycja"

Nasza kancelaria była partnerem konferencji "Leki biopodobne 2018 Medycyna XXI w. - III edycja" organizowanej przez Health Project Management. Z prezentacją na temat aspektów prawnych leczenia preparatami biopodobnymi wystąpił Przemysław Wierzbicki.

28.02.2018
Kancelaria KKLW doradcą Muzeum Sztuki Nowoczesnej w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę nowej siedziby

Nasza kancelaria doradzała Muzeum Sztuki Nowoczesnej w sprawie budowy nowej siedziby, w tym w szczególności w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę oraz w sprawie wyboru generalnego wykonawcy. Projekt prowadzą Przemysław Wierzbicki oraz Maciej Łysakowski.

27.02.2018
Szkolenie Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego

Przemysław Wierzbicki, jako Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy ORA w Warszawie uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez sekcję dotyczącym „Postępowania z wniosku o ogłoszenie upadłości”. Szkolenie prowadził SSR Cezary Zalewski, Przewodniczący X Wydziału Gospodarczego do spraw upadłościowych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy. W trakcie szkolenia poruszono szereg problemów praktycznych jakie stwarza ostatnia nowelizacja Prawa upadłościowego, w tym instytucje „przygotowanej likwidacji”.

26.02.2018
Doradztwo w transakcji podziału Calypso Fitness S.A

Doradzaliśmy Glastonbury Ventures Limited oraz Mikołajowi Nawackiemu w transakcji dotyczącej podziału Calypso Fitness S.A., największej polskiej sieci klubów fitness, oraz sprzedaży spółce zależnej Benefit Systems S.A. spółek przejmujących wydzielany majątek Calypso Fitness S.A. Projekt prowadzili Krzysztof Łyszyk oraz Mariusz Domagała.

16.02.2018
Spotkanie Lotto Ekstraklasy i PZPN

Spotkanie dotyczyło ważnych zmian w polskiej piłce nożnej, a my mieliśmy wystąpienie dotyczące pomocy publicznej dla klubów piłkarskich. W spotkaniu uczestniczyli: Michał Kurzyński, Jakub Brzeski oraz Przemysław Wierzbicki jako prelegent.

15.02.2018
Ustawa o jawności życia publicznego

Razem z TOR Konferencje zorganizowaliśmy seminarium dotyczące nowych rozwiązań antykorupcyjnych oraz zmian w zamówieniach publicznych, które mają zostać wprowadzone przez przepisy ustawy o jawności życia publicznego. Prowadzącymi byli: Wiktor Wesołowski, Anna Grochowska oraz Marta Ewiak.

06.02.2018
Michał Kurzyński Partnerem Zarządzającym

Michał Kurzyński został partnerem zarządzającym. Specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć, w zakresie prawa spółek i prawa handlowego oraz projektów infrastrukturalnych. Ma także unikalne doświadczenie w zakresie obsługi prawnej międzynarodowych wydarzeń sportowych oraz inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej.

"KKLW to grupa wyjątkowo ambitnych prawników, którzy od lat konkurują z największymi kancelariami, bo nie ustępują im ani wiedzą, ani doświadczeniem. Moim zadaniem będzie przede wszystkim dalszy rozwój kancelarii," powiedział po wyborze Michał Kurzyński.

06.02.2018
Wiktor Wesołowski nowym partnerem

Wiktor Wesołowski został awansowany na partnera. Specjalizuje się w sprawach spornych i postępowaniach sądowych, sądowoadministracyjnych, administracyjnych oraz egzekucyjnych. Doradza też w kwestiach międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego.

Jako partner będzie odpowiadał za dalszy rozwój naszej praktyki procesowej.

26.01.2018
Reprezentowanie PKP PLK S.A.

Reprezentowaliśmy oskarżyciela posiłkowego PKP PLK S.A. w postępowaniu karnym w sprawie katastrofy kolejowej pod Szczekocinami. Doszło do niej w marcu 2012 r., kiedy w wyniku czołowego zderzenia dwóch pociągów zginęło 16 osób, a ponad 150 zostało rannych.

Sąd Apelacyjny w Katowicach podzielił naszą argumentację przedstawioną w apelacji i zaostrzył kary pozbawienia wolności, orzeczone przez sąd pierwszej instancji, dla dyżurnych ruchu, uznanych za sprawców katastrofy. Wyrok jest prawomocny.

PKP PLK S.A. reprezentował Przemysław Wierzbicki oraz Anna Grochowska. 

18.01.2018
Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2018

Byliśmy współorganizatorami „Dyplomatycznego Otwarcia Roku 2018”, dorocznej inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej, która dotyczy międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw, ministerstw oraz samorządu gospodarczego.

2017
22.12.2017
Kolejna wygrana przed KIO

Razem z kancelarią Jerzykowski i Wspólnicy reprezentowaliśmy konsorcjum Porr, Gülemark oraz Energopol-Szczecin S.A. w przetargu na zaprojektowanie i budowę tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu, a następnie w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Wartość przetargu to ok. 800 mln PLN brutto.

Zamawiający (Miasto Świnoujście reprezentowane przez GDDKiA Oddział w Szczecinie), wybrał w przetargu ofertę konsorcjum Astaldi. Naszym zdaniem zarówno wygrana oferta, jak i oferta drugiego konsorcjum, czyli Toto, były niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

KIO podzieliło naszą opinię, stwierdzając jednocześnie, że nie widzi możliwości poprawy zwycięskiej oferty. Oznacza to, że Zamawiający będzie musiał ponownie zbadać i ocenić wszystkie oferty oraz najprawdopodobniej odrzucić te, które są niezgodne z SIWZ.

Projekt prowadzili: Jacek Kosiński, Paweł Jadczak oraz Łukasz Goniak.

13.12.2017
Centralny Port Komunikacyjny

Byliśmy współgospodarzem debaty poświęconej Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, zorganizowanej przez Klub Dyplomatów ds. Ekonomicznych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mikołaj Wild, Pełnomocnik Rządu ds. CPK, oraz Michał Fijoł, Członek Zarządu PLL LOT SA, przedstawili szczegóły dotyczące CPK. W debacie kancelarię reprezentowali: Krzysztof Łyszyk i Michał Kurzyński. 

29.11.2017
Delisting Zakładów Automatyki Polna S.A.

Doradzaliśmy w procesie zniesienia dematerializacji akcji Zakładów Automatyki Polna S.A. i wycofania ich z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Nasza praca obejmowała doradztwo na etapie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ZA Polna S.A. ogłoszonego przez grupę kluczowych akcjonariuszy, reprezentowanie spółki przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniu dotyczącym zniesienia dematerializacji akcji, reprezentowanie przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie w postępowaniu dotyczącym wykluczenia akcji z obrotu, a także w relacjach z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.

Projekt prowadził Krzysztof Łyszyk oraz Mariusz Domagała.

27.11.2017
Szkolenie na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Michał Kurzyński prowadził szkolenie "Partnerstwo Publiczno-Prywatne – szkolenia eksperckie „szyte na miarę” dla małopolskich radców prawnych” organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

W całym projekcie bierze udział 360 radców prawnych i aplikantów. Trzecie już szkolenie realizowane przez Michała Kurzyńskiego miało formę warsztatów, na których szczegółowo omawiano umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.

24.11.2017
Partnerstwo Publiczno – Prywatne w Łodzi

Doradzamy spółce Lootena w projekcie będącym częścią programu rewitalizacji Łodzi - budowa zespołu wielopoziomowych parkingów miejskich. Wnieśliśmy odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące czynności prowadzonych przez Miasto Łódź. Stawiane przez nas zarzuty zostały, w trakcie rozprawy arbitrażowej, co do istoty uznane przez Miasto. Dzięki temu będzie można rozpocząć kolejny etap projektu, czyli wielostronne negocjacje obejmujące kwestie ekonomiczne, prawne i techniczne.

Projekt prowadzi Jacek Kosiński.

17.11.2017
Doradzaliśmy spółce Verte w procesie restrukturyzacji

Zgromadzenie Wierzycieli spółki Verte zdecydowało się na przyjęcie układu w ramach prowadzonego przyspieszonego postępowania układowego. Ta decyzja umożliwiła spółce wdrożenie planu restrukturyzacji.

Doradzaliśmy spółce w sporze prowadzonym z jednym z największych wierzycieli i jednocześnie konkurentem Verte, a także świadczyła bieżącą pomoc związaną z przeprowadzaniem restrukturyzacji. Poza tym nasze usługi obejmowały reprezentowanie Verte przed sądem restrukturyzacyjnym oraz wsparcie podczas Zgromadzenia Wierzycieli.

Projekt prowadzili: Przemysław Wierzbicki oraz Jakub Brzeski.

Verte S.A. jest jednym z liderów branży papierniczej, mającym w swojej ofercie szeroką gamę artykułów papierniczych segmentu premium.

14.11.2017
Doradzaliśmy francuskiej firmie Etanco Group w nabyciu spółki Gbo Fastening Systems Poland

Etanco Group to europejski lider na rynku zamocowań budowlanych, a Gbo Fastening Systems oferuje najwyższej jakości zamocowania budowlane i związane z nimi usługi. Była to międzynarodowa transakcja, obejmująca także przejęcie spółki w Rumunii.

Prace kancelarii KKLW obejmowały przeprowadzenie due diligence, wsparcie w przygotowaniu umowy sprzedaży udziałów w polskiej części transakcji, a także doradztwo potransakcyjne. W rumuńskiej części transakcji doradzała kancelaria PNSA.

“Przejmując fabrykę o powierzchni 15.000 m2 wzmocnimy nasz system produkcji i zwiększymy moce przerobowe, by jeszcze lepiej odpowiadać na rosnące potrzeby sektora budowlanego na naszych głównych rynkach, czyli we Francji, Włoszech i w krajach Beneluksu. Da nam także możliwość zwiększenia sprzedaży w krajach Europy Środkowej" – powiedział Ronan Lebraut, prezydent Etanco Group

"Wraz ze stabilizowaniem się europejskiej gospodarki rynek materiałów budowlanych gwałtownie się rozwija, a ta transakcja pokazuje rosnące zainteresowanie zagranicznych inwestorów akwizycjami w Polsce" – stwierdził Michał Kurzyński, partner KKLW.

Transakcję prowadzili: Michał Kurzyński oraz Mariusz Domagała.

09.10.2017
Konferencja INSOL w Warszawie

Wzięliśmy udział w Kongresie INSOL, który odbył się w Warszawie. INSOL to europejska organizacja zrzeszająca ekspertów od upadłości oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przemysław Wierzbicki był członkiem komitetu organizacyjnego Kongresu, moderatorem i prelegentem panelu o "Praktycznych aspektach postępowania o zatwierdzenie układu w Polsce i w Niemczech".

 

09.10.2017
Wygraliśmy postępowanie przeciwko biuru podróży Itaka

Wygraliśmy, w pierwszej instancji, postępowanie przeciwko biuru podróży Itaka. Reprezentowaliśmy firmę Alara prowadzącą sieć luksusowych hoteli na Riwierze Morza Śródziemnego w precedensowej sprawie przeciwko biuru podróży Itaka. Spór dotyczył niewykonania umów w zakresie długoterminowego użytkowania obiektów hotelowych. Jednym z kluczowych elementów sprawy rozpatrywanej przez Sąd Okręgowy w Opolu było ustalenie, jaki prawo materialne należy stosować do umowy pomiędzy stronami. Sąd podzielił nasz pogląd, iż właściwym jest prawo obce (w tym przypadku tureckie) i uwzględnił w całości roszczenie klienta kancelarii.

Projekt prowadzili: Jacek Kosiński oraz Paweł Jadczak.

31.07.2017
Doradzaliśmy rządowi w opracowaniu polityki Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

28 lipca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła politykę rządu w zakresie rozwoju PPP w Polsce. Jacek Kosiński oraz Michał Kurzyński są w grupie doradców Ministerstwa Rozwoju. Przyjęty przez rząd dokument zakłada, że do końca 2020 roku zawartych zostanie około 100 umów PPP.

Współpracowaliśmy z Ministerstwem Rozwoju podczas analizy sytuacji PPP w Polsce, a później przy przygotowywaniu propozycji działań mających na celu rozwój PPP, w tym nowelizacji ustawy o PPP. Proponowana nowelizacja przewiduje m.in.: zmiany w podatku od nieruchomości oraz podwyższenie opłat parkingowych w centrach miast.

Jacek Kosiński powiedział, że „od lat zajmujemy się PPP doradzając klientom z sektora prywatnego i publicznego w wielu projektach, a także organizując szkolenia i konferencje. Mam nadzieję, że piątkowa decyzja rządu pozwoli na wypromowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako jednej z metod realizacji projektów inwestycyjnych.”

„Przygotowywana nowelizacja ustawy jest oczekiwana przez rynek, który patrzy na projekty PPP z dużym zainteresowaniem," dodał Michał Kurzyński.  

 

05.07.2017
Kolejny sukces z zakresu zamówień publicznych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w SIWZ na zaprojektowanie i wykonanie fragmentu drogi S3 Legnica – Lubawka ustaliła nadmierne wymagania dla potencjalnych wykonawców.

Reprezentowaliśmy firmę Gülermak A.S i zakwestionowaliśmy zapisy SIWZ. Naszym zdaniem postawione wymagania były nieproporcjonalnie wysokie do zakresu wymaganych prac i zbyt ograniczające liczbę potencjalnych wykonawców zamówienia. GDDKiA uznała odwołanie i wprowadziła wszystkie proponowane zmiany w zapisie treści specyfikacji SIWZ. Decyzję GDDKiA potwierdziła także Krajowa Izba Odwoławcza.

Projekt prowadzili: Jacek Kosiński i Wojciech Kowalczuk. 

22.06.2017
Doradzaliśmy firmie Gϋlermak oraz PBDiM w związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy

Oficjalnie budowę trasy rozpoczął Minister Budownictwa i Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Odcinek B POW będzie budowało konsorcjum firm Gϋlermak oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Wartość kontraktu to 757,64 mln PLN.

Jacek Kosiński doradzał w procedurze starania się o zamówienie publiczne na budowę tego odcinka oraz reprezentował konsorcjum w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą, wszczętych przez innych ubiegających się o ten kontrakt. Wszystkie rozstrzygnięcia KIO były na korzyść konsorcjum firm Gϋlermak oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów.

Budowany przez Gϋlermak oraz PBDiM odcinek obejmuje 6,45 km, od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński, w tym także budowę mostu Południowego.

 

21.06.2017
Konferencja "Polityka Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji"

Przemysław Wierzbicki wziął udział w konferencji „Polityka Nowej Szansy – szanse i problemy finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji”, zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju, Instytut Allerhanda i Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji w Polsce.

17.05.2017
Nowi prawnicy

Do naszej kancelarii dołączyło dwóch radców prawnych - Mariusz Domagała oraz Wojciech Kowalczuk.

Mariusz Domagała ma wieloletnie doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego i handlowego oraz prawa podatkowego. Uczestniczył w restrukturyzacji spółek i grup kapitałowych oraz w transakcjach fuzji i przejęć. Doradzał też w kwestiach optymalizacji podatkowej. W ramach KKLW będzie rozwijał praktykę prawa korporacyjnego oraz fuzji i przejęć.

Wojciech Kowalczuk specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie transportowym, cywilnym, handlowym oraz procesach. Ma wieloletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi właścicieli i zarządców centrów handlowych, biurowców oraz centrów logistycznych. Dołączył do zespołu nieruchomości, inwestycji budowlanych oraz infrastruktury. 

27.04.2017
Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego

Przemysław Wierzbicki, jako Przewodniczący Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy ORA w Warszawie, wziął udział w IV Polskim Kongresie Prawa Restrukturyzacyjnego KongRes 2017.

 

21.04.2017
Połączenie KKLW oraz WARP

Z radością informujemy, że Kancelaria Kurzyński Kosiński Łyszyk i Wspólnicy połączyła się z kancelarią Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni.

Połączone kancelarie będą działać pod nazwą Kurzyński Kosiński Łyszyk Wierzbicki sp.k. 

Dzięki połączeniu KKLW poszerzy zakres swoich usług - teraz obejmują one doradztwo w zakresie prawa handlowego (w tym fuzji i przejęć oraz transakcji na rynkach kapitałowych), prawa administracyjnego, zamówień publicznych, upadłości i restrukturyzacji, transakcji na rynku nieruchomości i inwestycji budowlanych, projektów infrastrukturalnych, prawa pracy, prawa konkurencji oraz własności intelektualnej.

 

13.04.2017
Ranking EMEA Legal 500
Ranking EMEA Legal 500

Zostaliśmy po raz szósty z rzędu rekomendowani w 4 obszarach:

 • Rozwiązywanie sporów,
 • Energetyka i surowce naturalne,
 • Prawo administracyjne i publiczne,
 • Nieruchomości i kontrakty budowlane.

Jacek Kosiński oraz Krzysztof Łyszyk są rekomendowani w obszarze Prawo administracyjne i publiczne.

EMEA Legal 500 to jeden z największych i najbardziej prestiżowych rankingów kancelarii prawnych na świecie. Ranking EMEA obejmuje kraje Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki.

15.03.2017
Prawnicze Targi Praktyk i Pracy

Uczestniczyliśmy w VII edycji Prawniczych Targów Praktyk i Pracy, podczas których prezentowaliśmy naszą kancelarię i zachęcaliśmy studentów do zgłoszenia się na praktyki. Oferujemy 2-miesięczne, płatne praktyki, z możliwością ich przedłużenia. Szukamy osób podobnych do nas - ambitnych, kreatywnych, innowacyjnych, a jednocześnie odpowiedzialnych i zaangażowanych w pracę.

23.02.2017
Dr Zbigniew Marek Czarny dołącza do KKLW jako Of Counsel

Dr Zbigniew Marek Czarny dołączył do naszej kancelarii jako Of Counsel. Będzie częścią zespołu odpowiedzialnego za finansowanie projektów, w tym przede wszystkim projektów inwestycyjnych w sektorze infrastruktury.

Dr Marek Czarny jest specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności prawa bankowego i rynków kapitałowych, regulacji dotyczących finansowania inwestycji oraz kredytów konsumenckich. Jego praktyka obejmuje doradztwo przy restrukturyzacji zadłużenia, negocjowanie umów z bankami oraz instytucjami finansowymi, a także reprezentowanie klientów przed organami regulacyjnymi i w postępowaniach arbitrażowych.

Dr Czarny jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz Law Society of England and Wales w Londynie

11.01.2017
Operator Autostrady A1

Wspieraliśmy londyński oddział kancelarii Hogan Lovells w transakcji sprzedaży akcji spółki będącej operatorem Autostrady A 1 – Gdańsk Transport Company S.A., należących do grupy Intertoll, międzynarodowego dewelopera infrastruktury drogowej oraz operatora płatnych autostrad. Transakcję prowadzili: Michał Kurzyński oraz Jacek Choromański.

Więcej informacji

2016
29.11.2016
Rozbudowa II linii metra w Warszawie

Doradzaliśmy firmie Gülermak we wszystkich aspektach prawnych związanych z wygraniem przetargu na rozbudowę II linii metra w Warszawie oraz reprezentowaliśmy Klienta przed Krajową Izbą Odwoławczą. Projekt prowadził Jacek Kosiński.

06.10.2016
Calypso Fitness

Doradzaliśmy Mikołajowi Nawackiemu oraz Glastonbury Ventures Limited w transakcji sprzedaży pakietu kontrolnego Calypso Fitness S.A. na rzecz Benefit Systems S.A. Grupa Calypso Fitness jest operatorem największej w Polsce sieci klubów fitness. Transakcję prowadził Krzysztof Łyszyk.

06.10.2016
Sekcja Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego

Przemysław Wierzbicki przewodził spotkaniu Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego w Okręgowej Radzie Adwokackiej. Tematem było postępowanie sanacyjne, a gościem specjalnym była Aleksandra Ziółkowska-Majkowska, orzekająca w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Wydziale Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

03.10.2016
Przemysław Wierzbicki członkiem International Bar Association

Przemysław Wierzbicki został członkiem International Bar Association (IBA).

28.09.2016
Property Forum

Uczestniczyliśmy w tegorocznej edycji Property Forum 2016, podczas której dyskutowano o regulacjach REIT, nowych możliwościach wynikających z Brexitu oraz o alternatywnych inwestycjach.

28.09.2016
Przemysław Wierzbicki przewodniczącym Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego

Na mocy uchwały nr 133/2016 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Przemysław Wierzbicki objął funkcję przewodniczącego Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego.

Celem działalności Sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy zawodowych adwokatów i aplikantów Izby Warszawskiej w dziedzinie Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego, a także działalność opiniodawczą oraz legislacyjną.

23.09.2016
Shopping Center Forum

Wzięliśmy udział w Shopping Center Forum. Jesienna edycja tego wydarzenia była poświęcona najważniejszym wyzwaniom branży centrów handlowych. W ramach paneli konferencyjnych omawiano m.in. tematy związane z obrotem i finansowaniem inwestycji.

22.09.2016
Kongres INSOL Europe w Lizbonie

Uczestniczyliśmy w dorocznym Kongresie INSOL Europe w Lizbonie. Kongres został poświęcony kwestiom restrukturyzacji i upadłości w Europie i na świecie. Kancelarię reprezentował Przemysław Wierzbicki.

13.09.2016
Problematyczne aspekty procesu inwestycji budowlanych

Jacek Kosiński był prelegentem na konferencji „Problematyczne aspekty procesu inwestycji budowlanych”. Konferencja obejmowała m.in. kwestie znowelizowanego prawa budowlanego, zagrożeń dla przyszłości inwestycji czy istotnych bieżących problemów umowy o roboty budowlane.

14.07.2016
Brytyjski miesięcznik „Lawyer Monthly”

Na łamach branżowego brytyjskiego miesięcznika „Lawyer Monthly” ukazał się artykuł poświęcony transakcji przejęcia Dossche Poland przez Cargill Poland, którą prowadził Michał Kurzyński.

Więcej informacji: artykuł

14.07.2016
KKLW wspiera rozwój PPP w Polsce

Michał Kurzyński oraz Jacek Kosiński zostali powołani do grupy ekspertów wspierających Zespół ds. partnerstwa publiczno-prywatnego przy Ministrze Rozwoju. Rolą ekspertów będzie opracowanie projektu „Polityki Rządu w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego”, a także dokonanie przeglądu prawa i zaproponowanie zmian legislacyjnych w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego.

31.05.2016
Spór z wykonawcą robót budowlanych

Reprezentowaliśmy konsorcjum firm w sporze z wykonawcą robót budowlanych. Spór dotyczył nienależytego wykonania prac, wadliwego przeniesienie autorskich praw majątkowych, licencji oraz upoważnienia do dalszych modyfikacji systemów sterujących. Łączna wartość roszczeń stron objętych porozumieniem przekraczała sumę 40 mln złotych. Projekt prowadził Jacek Kosiński.

25.05.2016
III Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Byliśmy partnerem merytorycznym III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Konsument na rynku kolejowych przewozów pasażerskich", organizowanej przez m.in.: Polską Fundację Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum, Katedrę Europejskiego Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Łódzkiego raz Urząd Transportu Kolejowego. Dyskutowano o procesach zachodzących na rynku pasażerskich przewozów kolejowych. Przemysław Wierzbicki wziął udział w dyskusji panelowej pt.: „Wpływ regulacji na kształtowanie rynku kolejowych przewozów pasażerskich”.

10.05.2016
ROBYG

Doradzaliśmy jednemu z największych polskich deweloperów – ROBYG S.A. w transakcji nabycia nieruchomości w dzielnicy Wola w Warszawie. Przedmiotem transakcji było także nabycie 99,74 % akcji w kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Zaplecza Technicznego „TRANSBUD” S.A., prowadzącej działalność w tej nieruchomości. Transakcję prowadził Przemysław Wierzbicki.

21.04.2016
TVN

Reprezentowaliśmy TVN S.A. w sprawach związanych z problematyką budowlaną i nieruchomościową. Projekt prowadził Jacek Kosiński.

25.01.2016
Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Podpisaliśmy umowę z Muzeum Sztuki Nowoczesnej na obsługę prawną w zakresie przeprowadzenia inwestycji, a zwłaszcza doradztwo w związku z budową tymczasowej i docelowej siedziby Muzeum.

2015
17.12.2015
Przetarg na rozbudowę drugiej linii warszawskiego metra

Reprezentowaliśmy turecką firmę Gülermak w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie zamówienia publicznego na rozbudowę zachodniego odcinka drugiej linii metra w Warszawie. Zespołem prawników kierował adwokat Jacek Kosiński.

Więcej informacji: polskiprawnik.pl

oraz prawnik.pl

16.12.2015
OMYA

Doradzaliśmy firmie Omya, polskiej spółce międzynarodowej grupy produkującej i wydobywającej minerały przemysłowe, w związku z uruchomieniem kopalni kredy we wschodniej Polsce. Doradztwo obejmowało m.in. wsparcie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących decyzji administracyjnych niezbędnych do prowadzenia działalności wydobywczej. Projekt prowadzili: Krzysztof Łyszyk i Wiktor Wesołowski.

10.12.2015
Realizacja inwestycji nieruchomościowych

Zorganizowaliśmy, wspólnie z BZ WBK S.A., seminarium „Realizacja inwestycji nieruchomościowych – zagadnienia prawne oraz finansowanie bankowe”. Przedstawiliśmy nasze doświadczenie w zakresie obsługi prawnej oraz finansowej przy nabywaniu oraz realizowaniu inwestycji nieruchomościowych.

30.11.2015
Gülermak

Reprezentowaliśmy firmę Gülermak w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie zamówienia publicznego na „Budowę II linii metra w Warszawie – I etap realizacji odcinka zachodniego od stacji „Rondo Daszyńskiego”. M.st. Warszawa wybrało ofertę Gülermak, ale dwa konkurencyjne konsorcja złożyły odwołanie. KIO oddaliła jednak wszystkie zarzuty. Zespołem naszych prawników kierował Jacek Kosiński.

20.11.2015
Audyt i sprzedaż projektów wiatrowych

Zorganizowaliśmy, w partnerstwie z EPA WIND, konferencję „Audyt i sprzedaż projektów wiatrowych”. Opowiadaliśmy o weryfikacji projektów budowy farm wiatrowych w aspekcie technologicznym, prawnym i finansowym. Prelekcje wygłosili: Jacek Kosinski, Monika Fajtysz oraz Małgorzata Bystrzonowska.

25.10.2015
Fitness Academy

Doradzaliśmy firmie Fitness Academy Sp. z o.o. S.K.A, operatorowi klubów fitness z Wrocławia, należącemu do grupy Benefit Systems, w procesie przejęcia Jupiter Sport. Transakcję prowadzili: Krzysztof Łyszyk i Edyta Matysiak.

06.09.2015
Cargill Poland

Doradzaliśmy Cargill Poland Sp. z o.o., polskiej spółce światowego lidera w branży żywnościowej Cargill Inc., w transakcji sprzedaży jednej ze spółek zależnych, prowadzącej działalność w zakresie gospodarki rolnej oraz hodowli zwierząt. Transakcję prowadził Michał Kurzyński.

05.09.2015
Calypso Fitness

Doradzaliśmy Calypso Fitness S.A. – największemu polskiemu operatorowi klubów fitness – w procesie emisji obligacji. Transakcje prowadzili: Krzysztof Łyszyk i Edyta Matysiak.

2014
05.09.2014
Rząd Republiki Turcji

Doradzaliśmy rządowi Republiki Turcji w transakcji nabycia nieruchomości, która stanie się nową siedzibą Ambasady, od Warszawskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Biurowiec przy ulicy Rakowieckiej powstał w wyniku generalnej przebudowy kamienicy z lat 20. ubiegłego wieku. Transakcję prowadził Jacek Kosiński.

16.08.2014
Stadion Narodowy

Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się towarzyski mecz piłkarski z udziałem Real Madrid FC oraz ACF Fiorentina. Byliśmy doradcą prawnym organizatora tego wydarzenia - spółki PSP Sp. z o.o. Doradztwo obejmowało w szczególności negocjacje umów dotyczących udziału ww. drużyn w meczu a także innych spraw organizacyjnych. Projekt prowadził: Michał Kurzyński

13.05.2014
Konsorcjum AMS i Ströer

Reprezentowaliśmy konsorcjum AMS i Ströer przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej CAM związanej z wyborem tego przez m.st. Warszawy w postępowaniu dotyczącym budowy 1580 wiat przystankowych w Warszawie w trybie koncesji na roboty budowlane. Skarga została przez NSA oddalona, ale sprawa stała się precedensowa, gdyż odnosiła się do zakresu kognicji sądów w sprawach skarg na czynności koncesjodawcy. Konsorcjum reprezentował Jacek Kosiński.

10.04.2014
Ranking EMEA Legal 500

Już po raz trzeci zostaliśmy rekomendowani w rankingu EMEA Legal 500. W tym roku otrzymaliśmy wyróżnienie w kategoriach „Energetyka i surowce naturalne” oraz „Nieruchomości i kontrakty budowlane”.

27.03.2014
Studia podyplomowe na SGH

Jacek Kosiński po raz kolejny został wykładowcą piątej edycji studiów podyplomowych „Przygotowanie i Zarządzanie Projektami PPP”, zorganizowanej przez SGH. Zajęcia dotyczą m.in. realizacji projektów PPP w zakresie wiat przystankowych i mebli miejskich.

25.03.2014
Monika Fajtysz na konferencji

Monika Fajtysz była jednym z prelegentów konferencji: „A Polish & International Legal Perspective On New Critical Contractual/ Legal Issues That Arise On Real Estate & Construction Project (Based on FIDIC & Other Contracts)”.

01.01.2014
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Doradzaliśmy Przedsiębiorstwu Państwowemu „Porty Lotnicze” w procesie komercjalizacji powierzchni handlowych i gastronomicznych Terminala 1 Lotniska im. F. Chopina w Warszawie. Projekt prowadzili: Michał Kurzyński oraz Krzysztof Łyszyk.

2013
18.12.2013
AMS i Ströer Polska

Reprezentowaliśmy konsorcjum AMS S. A. i Ströer Polska Sp. z o. o. ubiegające się o zawarcie z M.st. Warszawą umowy koncesji na budowę i eksploatację 1580 wiat przystankowych. Umowa została zawarta na blisko 9 lat. To pierwszy projekt w Warszawie o tak dużej wartości realizowany w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Transakcję prowadził Jacek Kosiński.

27.09.2013
Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra

Krzysztof Łyszyk został wyróżniony w rankingu „Rising Stars. Prawnicy – liderzy jutra 2013” organizowanym przez Dziennik Gazeta Prawna. Kapituła konkursu przyznając Krzysztofowi Łyszykowi 13 miejsce wśród 30 wschodzących gwiazd prawa podkreśliła m.in., że jest „prawnikiem z inicjatywą, który nie ogranicza się do utartych i konserwatywnych rozwiązań”.

30.07.2013
Ergo Arena

Na Ergo Arenie w Gdańsku odbył się towarzyski mecz piłkarski z udziałem FC Barcelona oraz Lechia Gdańsk. Doradzaliśmy organizatorowi tego wydarzenia, spółce PSP Sp. z o.o. Doradztwo obejmowało negocjacje umów dotyczących udziału FC Barcelona w meczu, a także sprawy organizacyjne. Projekt prowadził: Michał Kurzyński

03.07.2013
Studia podyplomowe na SGH

Zakończyliśmy czwartą edycja studiów podyplomowych „Przygotowanie i Zarządzanie Projektami PPP”, organizowanych przez SGH, w której zajęcia dydaktyczne prowadzili m.in. Jacek Kosiński oraz Michał Kurzyński. Wykłady dotyczyły aspektów organizacyjno-prawnych PPP na przykładach, a także realizacji projektów PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym oraz projektów dotyczących wiat przystankowych.

09.04.2013
Ranking EMEA Legal 500

Po raz drugi zostaliśmy rekomendowani w rankingu EMEA Legal 500 w kategorii „Energetyka i zasoby naturalne”.

14.02.2013
Konkurencja na rynku gazu

Byliśmy partnerem merytorycznym ogólnopolskiej konferencji „Konkurencja na rynku gazu” poświęconej aspektom prawnym liberalizacji rynku gazu w Polsce. Głównym tematem były kwestie związane z wejście w życie nowych regulacji, w tym ustawy Prawo gazowe.

2012
31.12.2012
ITI oraz TVN

Doradzaliśmy ITI w zakończonej sukcesem transakcji sprzedaży budynku Media Business Center. Budynek jest położony przy ulicy Wiertniczej w Warszawie. W budynku MBC mieszczą się m.in. studia telewizyjne oraz biuro zarządu TVN. Transakcję prowadził Jacek Kosiński.

15.08.2012
Samsung C&T – Yenigun

Doradzaliśmy konsorcjum Samsung C&T – Yenigun w postępowaniu przetargowym dotyczącym budowy terminala naftowego w Gdańsku.

31.07.2012
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zawarliśmy, w ramach konsorcjum z PwC Polska, umowę ramową z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na doradztwo w zakresie realizacji projektów PPP.

04.04.2012
Ranking EMEA Legal 500

Byliśmy rekomendowani w prestiżowym rankingu EMEA Legal 500 w kategorii „Energetyka i zasoby naturalne”.

27.02.2012
PPP w Polsce

Byliśmy partnerem merytorycznym raportu specjalnego Pulsu Biznesu „PPP w Polsce”, podsumowującego ostatnie trzy lata stosowania modelu PPP.

21.02.2012
PKP Polskie Linie Kolejowe

Byliśmy partnerem merytorycznym debaty poświęconej realizacji zadań inwestycyjnych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jacek Kosiński moderował dyskusję na temat prawnych i faktycznych aspektów stosowania różnych kryteriów oceny ofert w zamówieniach dotyczących zarządzania infrastrukturą kolejową.

25.01.2012
Wrocław dla Partnerstwa

Byliśmy partnerem merytorycznym konferencji „Wrocław dla Partnerstwa – doświadczenia, plany, perspektywy współpracy. Brytyjsko-Polskie Forum PPP”, organizowanej przez Brytyjsko Polską Izbę Handlową, Miasto Wrocław, Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej oraz Ambasadę Brytyjską.

10.01.2012
17 edycji konkursu „Grasz o Staż”

Byliśmy partnerem 17 edycji konkursu „Grasz o Staż” organizowanego przez Gazetę Wyborczą i PwC oraz fundatorem wakacyjnych praktyk dla wyróżniających się studentów i absolwentów studiów prawniczych.

2011
22.11.2011
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Krzysztof Łyszyk reprezentował P.P. „Porty Lotnicze” podczas tegorocznego IATA Aviation Fuel Forum w Paryżu, gdzie wspólnie z Sebastianem Gościniarkiem z firmy doradczej BBSG przedstawił prezentację na temat nowego modelu zaopatrzenia Lotniska im. Chopina w paliwo lotnicze.

16.11.2011
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Byliśmy współorganizatorem i partnerem merytorycznym warsztatów „Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej” przygotowywanych przez Construction Club na prośbę PKP PLK S.A.. Warsztaty odbywały się w ramach cyklu „Kolej siłą polskiej gospodarki”.

03.10.2011
Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze"

Doradzaliśmy P.P. „Porty Lotnicze” w negocjacjach i kwestiach regulacyjnych dotyczących wprowadzenia nowych zasad dostępu do bocznicy kolejowej, wykorzystywanej do zaopatrzenia bazy paliw PETROLOT i Lotniska Chopina w paliwo lotnicze. Projekt prowadzili: Krzysztof Łyszyk i Michał Kurzyński.

19.04.2011
TSE Consulting

Zostaliśmy lokalnym partnerem prawnym TSE Consulting SA, międzynarodowej firmy doradztwa sportowego.

01.04.2011
Aktywny Samorząd

W ramach działalności pro bono zostaliśmy partnerem prawnym inicjatywy „Aktywny Samorząd” propagującej zdrowy tryb życia oraz rozwój infrastruktury sportowej.

Kontakt

KKLW

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl