Menu

Compliance

Nadużycia Gospodarcze i compliance

Nadużycia Gospodarcze i compliance

Działanie na szkodę spółki, sprzeniewierzenie majątku, fałszowanie danych finansowych, korupcja, przestępstwa związane z upadłością, przestępstwa karno-skarbowe, przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym, nieuczciwa konkurencja, ujawnienia informacji poufnych.

Obrót gospodarczy nie jest wolny od nadużyć. Według statystyk publikowanych przez organy ścigania, w Polsce stwierdza się corocznie popełnienie ponad 150 tysięcy przestępstw gospodarczych. Jednocześnie wiele nadużyć nie zostaje wykrytych w ogóle, albo jest przedmiotem postępowań cywilnych (gospodarczych, pracowniczych).

Zapobieganie tym nadużyciom, reprezentacja w postępowaniach sądowych, dochodzenie naprawienia wyrządzonych szkód wymaga zarówno rozumienia biznesu jak i kompleksowej wiedzy z zakresu prawa, finansów i rachunkowości.

Dlatego stworzyliśmy usługę, w ramach której zespół naszych interdyscyplinarnych specjalistów łączy te cechy, co pozwala na zapewnienie kompleksowego, efektywnego wsparcia we wszelkich sprawach dotyczących nadużyć w obrocie gospodarczym.

Opierając się na naszych doświadczeniach i wspólnie zrealizowanych projektach świadczymy pomoc w zakresie m.in.:

 • audytu śledczego;
 • identyfikacji nieprawidłowości przy pomocy analizy danych finansowych;
 • wewnętrznych postępowań wyjaśniających;
 • analiz przedsądowych dotyczących zasadności roszczeń i szans na pozytywne zakończenie sporu, formułowania strategii procesowych;
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych (gospodarczych, karnych, karnoskarbowych) oraz przed organami ścigania;
 • analizy obszarów ryzyka nadużyć i korupcji w organizacjach;
 • projektowania i wdrażania nowych wewnętrznych procedur zapewnienia zgodności (compliance) i kontroli;
 • oceny obecnie istniejących procedur wykrywania nieprawidłowości wraz z okresowymi testami ich skuteczności;
 • projektowania systemu informowania o potencjalnych nieprawidłowościach;
 • projektowania wewnętrznych dokumentów, jak kodeks etyczny oraz antykorupcyjne postanowienia w umowach z kontrahentami;
 • szkoleń o powyższej tematyce;

Kluczowi eksperci


Wiktor Wesołowski

Wiktor Wesołowski

Adwokat

Tel. +48 22 250 25 55
wwesolowski@kklw.pl

Wiktor jest adwokatem, którego praktyka koncentruje na sprawach spornych i postępowaniach sądowych. Wspiera zarówno polskich jak i zagranicznych klientów przy analizach przedsądowych i formułowaniu strategii procesowych oraz reprezentuje ich w postępowaniach gospodarczych, karnych, administracyjnych i sądowoadministracyjnych.

Prowadzone przez niego postępowania obejmują m.in. sprawy dotyczące prawnokarnej i cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych, nierzetelnego prowadzenia ksiąg handlowych przedsiębiorstwa, podejmowania przez kadrę menedżerską działań na szkodę spółki, czynów nieuczciwej konkurencji takich jak utrudnianie dostępu do rynku, ujawnianie tajemnicy przedsiębiorstwa, niezgodne z prawem oznaczanie towarów, naruszanie ustawowych i umownych zakazów konkurencji.

W ramach swojej praktyki doradzał m.in. w sprawach spornych dotyczących branży infrastrukturalnej, lotniczej, health & fitness, rolno-spożywczej czy chemicznej.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, uczestniczył w szkoleniach z zakresu finansów i rachunkowości przedsiębiorstw organizowanych przez EY.Grzegorz Spuz-Szpos

Grzegorz Spuz-Szpos

Biegły Rewident

Tel. +48 22 250 25 55
gss@kklw.pl

Grzegorz posiada 20-letnie doświadczenie w audycie i badaniu sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz US GAAP.

Po zdaniu w 2000 roku wymaganych egzaminów uzyskał brytyjski dyplom ACCA - the Association of Chartered Certified Accountants (brytyjskie stowarzyszenie biegłych rewidentów) i do chwili obecnej pozostaje członkiem tej organizacji. Od 2006 r. jest polskim biegłym rewidentem.

Poza badaniem oraz przeglądem sprawozdań finansowych Grzegorz zajmował się doradztwem spółkom w procesie oferty publicznej (IPO) oraz doradztwem w zakresie rachunkowości oraz systemów kontroli wewnętrznej. Realizował też różne projekty z zakresu due diligence, wdrażania MSSF oraz SOX (Sarbanes-Oxley Act - ustawa regulująca praktyki finansowe i ład korporacyjny), a także wykonywał prace doradcze w zakresie cywilnoprawnej odpowiedzialności członków organów spółek handlowych i nierzetelnego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prowadził także projekty w zakresie pozyskiwania finansowania dla dużych grup kapitałowych.Anna Grochowska-Wasilewska

Anna Grochowska-Wasilewska

Adwokat

Tel. +48 22 370 23 06
agrochowska@kklw.pl

Anna jest adwokatem, specjalizującym się w sprawach procesowych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw karnych gospodarczych i spraw karno-skarbowych. W ramach swojej praktyki doradza także w kwestiach compliance oraz reprezentuje klientów w postępowaniach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych oraz odpowiedzialności odszkodowawczej.

Doktorantka w Zakładzie Postępowania Karnego Instytutu Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. prowadzi zajęcia ze studentami z przedmiotu postępowanie karne. Prowadziła także szkolenia dotyczące m.in. udziału zakładów ubezpieczeń w procesie karnym, uprawnień pokrzywdzonych w procesie karnym oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

Autorka licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego i materialnego, w tym m. in. współautorka „Raportu z analizy postępowań karnych prowadzonych w stosunku do członków władz statutowych podmiotów gospodarczych, w których zapadły prawomocne wyroki uniewinniające lub umarzające”.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, posiada certyfikat Approved Compliance Officer.Materiały

 1. Dziennik Gazeta Prawna. Wiktor Wesołowski, Anna Grochowska - Wasilewska. Przed podmiotami zbiorowymi poważne wyzwanie
  Wiktor Wesołowski oraz Anna Grochowska-Wasilewska w Dzienniku Gazecie Prawnej przedstawili analizę przepisów zawartych w trzeciej już wersji projektu nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
 2. #RZECZoPRAWIE. Wiktor Wesołowski: jak firma może uchronić się przed karami z tytułu odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
  Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ma zrewolucjonizować zasady odpowiedzialności spółek za przestępstwa popełnione przez kadrę menedżerską. O tym jakie zmiany czekają przedsiębiorców z red. Agatą Łukaszewicz w programie RZECZoPRAWIE rozmawiał Wiktor Wesołowski.
 3. Onet.PL. Czy projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zagraża firmom? Ekspert wyjaśnia 
  Na portalu www.onet.pl ukazał się komentarz Wiktora Wesołowskiego dotyczący projektu nowych przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i zmian, które czekają przedsiębiorców.
 4. Rzeczpospolita. Wiktor Wesołowski, Anna Grochowska: Ustawa o jawności kłopot przedsiębiorców 
  Anna Grochowska oraz Wiktor Wesołowski na łamach dziennika Rzeczpospolita przedstawili komentarz dotyczący nowych obowiązków antykorupcyjnych jakie wprowadzić ma ustawa o jawności życia publicznego oraz zwrócili uwagę na wątpliwości, które może budzić projekt nowych przepisów.
 5. Rzeczpospolita. Wiktor Wesołowski, Paulina Majewska Ochrona cennych informacji może być łatwiejsza 
  W Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Wiktora Wesołowskiego i Pauliny Majewskiej dotyczący nowelizacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji w zakresie przepisów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. 
 6. #RZECZoPRAWIE. Wiktor Wesołowski - Wokół przepisów dotyczących jawności życia publicznego 
  Wiktor Wesołowski był gościem red. Anny Wojdy w programie RZECZoPRAWIE, w którym komentował nowe obowiązki przedsiębiorców w obszarze compliance wynikające z projektu ustawy o jawności życia publicznego.
Kontakt

KKLW Kurzyński Łyszyk Wierzbicki

ul. Twarda 2

00-105 Warszawa

+48 22 250 25 55
+48 22 250 25 45 (fax)
kklw@kklw.pl

Spory